NyomtatáshozNyomtatáshoz

Loving Hanover, 1964, US, stpk,  
ivadékai:
Fraternity Row, 1981, stpm, 1.15,5, Speedy Somolli
Megabucks, 1980, pm, 1.12,8, Speedy Somolli
Ebony Crown, 1977, fk, 1.15,6, Speedy Crown
Ata Doug, 1975, stpm, 1.14,8, Super Bowl
Speedy Sonja, 1972, stpk, 1.22,3, Speedy Countivadékai:
Lovie Hanover, 1969, pk, , Star's Pride
Loving Hanover, 1964, stpk, , Hickory Smoke
ivadékai:
Lovely Hanover, 1950, k, 1.17,6, Hoot Mon
Adelaide Hanover, 1948, stpk, 1.17,1, Scotland
Bertie Hanover, 1947, stpk, 1.16,1, Scotland
Penelope Hanover, 1946, pk, 1.21,9, Spencer Scott
Bertina Hanover, 1944, pk, , Mr. McElwyn
Bowman Hanover, 1941, pm, 1.18,0, Mr. McElwyn
ivadékai:
Fay Hanover, 1933, pk, 1.16,8, Peter Volo
Lawrence Hanover, 1932, pm, 1.15,0, Peter Volo
Bertha C. Hanover, 1931, pk, 1.15,6, Peter Volo
Charlotte Hanover, 1928, pk, 1.14,3, Peter Volo
Hanover's Bertha, 1927, pk, 1.14,3, Peter Volo
Miss Bertha Hanover, 1926, pk, 1.14,6, Peter Volo
Sandy Flash, 1924, pm, 1.23,4, Peter Volo
ivadékai:
Miss Bertha Dillon, 1914, pk, 1.16,1, Dillon Axworthy