NyomtatáshozNyomtatáshoz

Modern Yankee, 1969, US, pk, 1.17,2  
ivadékai:
Yankee Mommy, 1984, pk, , Speedy Crown
Smokin Yankee, 1978, pm, 1.12,8, Speedy Crown
Yankee Mama, 1977, pk, 1.15,3, Speedy Crown
Rowdy Yankee, 1975, pm, 1.10,9, Speedy Crownivadékai:
Mod Yankee, 1973, pk, 1.20,3, Hickory Pride
Modern Yankee, 1969, pk, 1.17,2, Hickory Pride
ivadékai:
Demure Yankee, 1969, pk, , Hickory Pride
Yankee Slugger, 1968, pm, 1.17,9, Hickory Pride
Brazen Yankee, 1965, pk, 1.17,1, Hickory Pride
Petite Yankee, 1964, pk, , Hickory Smoke
Formal Yankee, 1963, pk, 1.18,4, Hickory Pride
ivadékai:
Hoot Yankee, 1958, pk, 1.21,9, Hoot Mon
Barlow Hanover, 1953, pm, 1.15,2, Hoot Mon
ivadékai:
Empire Hanover, 1949, pm, 1.17,7, Titan Hanover
Burma Hanover, 1946, pk, 1.17,1, Nibble Hanover
Rodney, 1944, pm, 1.13,0, Spencer Scott