Főmenü

Tájékoztató a jelentési kötelezettségekről - 2016

NyomtatáshozNyomtatáshoz

Az ügetőtenyésztés és -törzskönyvezés adatait a Magyar Ügető Méneskönyv (továbbiakban MÜM) tartja nyilván. A MÜM az Ügető Tenyésztők Országos Egyesülete (továbbiakban ÜTOE) Tenyésztési Szabályzata szerint az ÜTOE keretei között működik.

A tulajdonosok fontos feladata az, hogy a rendszeres és pontos adatszolgáltatással megteremtsék a naprakész információs-bázis alapjait. Aktuális információkat csak az várhat, aki maga is eleget tesz az adatszolgáltatási kötelezettségeknek.

 

Tulajdonos-nyilvántartás

Az információk sorában az első, hogy az ügető tulajdonosa egyértelműen megállapítható legyen. A tulajdonosok nyilvántartását a Lóútlevelet kiadó szervezet (NÉBIH) végzi a Lóútlevélbe, mint hatósági bizonyítványba, történő bejegyzéssel. Minden Magyarországon született és az országba behozott ügető tulajdonosát és annak változásait a Lóútlevelet kiadó szervezetnek (NÉBIH) kell bejelenteni. A tulajdonosváltozást a Lóútlevél mellékleteként kiadott Lótulajdonos Nyilvántartó Betétlapon kell jelentenie az új tulajdonosnak, egyidejüleg megküldve a Lóútlevelet a kiadó szervezet (NÉBIH) részére a szükséges bejegyzések céljából.

Az új tulajdonos a Lóútlevelet az ÜTOE-nél köteles bemutatni a tulajdonosváltozást követően haladéktalanul (legkésőbb 8 napon belül) és amennyiben új tulajdonos, úgy adatait a Tulajdonosi Regisztrációs Lap kitöltésével be kell jelenteni.

 

Fedeztetések nyilvántartása

A fedeztetési idény február 15-től július 31-ig tart. A fedeztetésen kívül megengedett a mesterséges termékenyítés friss és mélyhűtött spermával. Embrióátültetés, klónozás Magyarországon, illetve a MÜM-be bejegyzett kanca esetében tilos.

A fedeztetéseket a fedeztetést (termékenyítést) végző a Fedeztetési Jegyzőkönyvön köteles nyilvántartani. Ez szigorú elszámolású bizonylat, azt az MLOSz adja ki és az ÜTOE juttatja el a fedezőmén tulajdonosának (kezelőjének) az igénylése alapján, miután szerződést kötött. A Fedeztetési Jegyzőkönyvvel kapcsolatos részletes tennivalókról a fedezőmének kezelőinek az ÜTOE ad felvilágosítást.

A Fedeztetési Jegyzőkönyv megfelelő példányait át kell adni a kancatulajdonosnak, illetve a szerződésben foglaltak szerint el kell velük számolni az ÜTOE felé.

Mesterséges termékenyítést csak a NÉBIH által elismert és feljogosított termékenyítő állomás, illetve szaporodásbiológus végezhet.

Friss és mélyhűtött sperma külföldről történő vásárlása előtt mindenképpen fel kell venni a kapcsolatot az ÜTOE-vel. Csak olyan méntől vásárolható sperma, mely rendelkezik nyilvános fedeztetési engedéllyel, továbbá a sperma engedéllyel rendelkező mesterséges állomáson készült és az előírt állategészségügyi okmányok kísérik. Elhullott vagy elveszett méntől csak az elhullást vagy elvesztést követő évben lehet használni a spermát. Az illetékes külföldi ügető méneskönyvtől az okmányok megrendelése az importáló tulajdonos feladata.

A Fedezőmén Regiszter ’A’ részébe bejegyzett mének bármely kancát fedezhetnek, a ’B’ részbe bejegyzettek csak a mén tulajdonosának kancáit. Ez érvényes a mesterséges termékenyítésre is. A fedezőmén tulajdonosa, illetve használója a mén használata során köteles a hatályos törvényeket, rendeleteket, előírásokat betartani, ez kizárólag az ő feladata.

 

Születés nyilvántartása

A megszületett csikót a Fedeztetési Jegyzőkönyvhöz csatolt Tenyészeredmény-bejelentőn kell bejelenteni. Ugyanezen kell bejelenteni a kanca fedeztetéséhez kapcsolódó más eseményt is. Ezt az okmányt az ÜTOE-nak kell beküldeni.

Az életképes csikót az Ellésbejelentőn is be kell jelenteni a születés után haladéktalanul (legkésőbb 8 napon belül). Ezzel a jelentéssel a tenyésztő elindítja a csikó azonosításának (nyilvántartásba vételének) folyamatát. Az Ellésbejelentő beküldése helyettesíthető a születés emailben történő beküldésével. Az jelentésben az alábbi adatokat kell megadni: a fedeztetési jegyzőkönyv sorszáma, a csikó színe, neme, az utolsó fedeztetés dátuma, a születés dátuma, az apa neve, az anya neve, a csikó tulajdonosának a neve (az anyakanca tulajdonosa), a csikó tartási helye, javasolt név (ajánlott 3 javaslat a kívánt sorrendben). 

Külföldön fedeztetett anyakanca fedeztetési adatait annak az országnak az Ügető Méneskönyve kell, hogy igazolja (nemzetközi fedeztetési jegyen), ahol a fedeztetés történt. Sem embrió transzplantáció, sem klónozás eredményeként létrejött vemhességből született csikó nem jegyezhető be a Születési Regiszterbe.

Az ügető nevét az Ellésbejelentő lapon kell javasolni, ajánlott több nevet javasolni, illetve célszerű több szóból álló neveket javasolni. A nevet legkésőbb a csikó jelölésekor írásban javasolni kell. A név elfogadása és véglegesítése az ÜTOE feladata. A javasolt nevek nem állhatnak 20-nál több leütésből (betűk, írásjelek és szóközök). A javasolt név nem sértheti a jó ízlést és személyiségi jogokat, nem lehet ismert ügető neve, nem tartalmazhat számokat, stb.

 

Azonosítás, jelölés

A csikó azonosítása, jelölése a születés után a 3-6. hónapban, még az anyja alatt történik meg. Az eljárás magában foglalja a csikó adatainak, ismertető jegyeinek leírását a mintavételt származásellenőrzésre, a transzponder beültetését és a tulajdonos által a Lóútlevél igényléséhez szükséges okmányok kitöltését (29/2000. (VI. 9.) FVM rendelet és az 504/2008/EK bizottsági rendelet).

A csikó jelölése akkor történhet meg, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

1.    A csikó anyját az előző évben engedéllyel rendelkező mén fedezte és a fedeztetést határidőre az előírások szerint az ÜTOE-nak bejelentették.

2. Az Ellésbejelentő lapon és a Tenyészeredmény-bejelentőn a csikó születését bejelentették.

3.    A csikót anyjától nem választották el (kivétel az anyakanca elhullása).

4.    A csikó tulajdonosa bemutatta a díjtételek befizetéséről szóló igazolást az ÜTOE-nak.


A csikó azonosítását (nyilvántartásba vételét) az ÜTOE tenyésztésvezetője végzi, ezzel egyidőben kerül sor a transzponderes jelölésre is, melyet kizárólag az ÜTOE által megbízott állatorvos végezhet az ÜTOE által biztosított transzponder beültetésével. A szükséges technikai feltételekről a tulajdonos köteles gondoskodni (a dokumentumok bemutatása, a csikó szakszerű megfogása, stb.).

Ezzel egyidőben történik a származásellenőrzéshez szükséges mintavétel (vérvétel). A származásellenőrzést - térítés ellenében - a NÉBIH Immunogenetikai Laboratóriuma végzi el.

A belföldi tenyésztésű csikók csak abban az esetben kerülnek a MÜM Születési Regiszterébe bejegyzésre, ha a fenti feltételeknek eleget téve megjelöltek, ellenőrzött és igazolt származásúak.

Amennyiben az anyakanca elhullott és a csikót dajkaságba adták, vagy a csikó anyjával együtt eladásra kerül, a tartási hely megváltozott, akkor erről a tenyésztő/tartó haladéktalanul (48 órán belül) köteles értesíteni az ÜTOE-t.

Abban az esetben, ha a csikó származása a DNS vizsgálat alapján kizárható a csikót az ÜTOE törli a nyilvántartásból, így a csikó ismeretlen származásúnak számít.

Az ÜTOE a jelölés és mintavétel során keletkezett kárért, balesetért felelősséget nem vállal. A nem megfelelő technikai feltételek esetén az ÜTOE a jelölést megtagadja.

 

Abban az esetben, ha az Ellésbejelentőn lévő azonosítási adatok nem egyeznek (nagy eltérést mutatnak) a csikón láthatókkal, úgy az eljárást felfüggesztik.

Abban az esetben, amennyiben idegen transzpondert találnak a csikóban, úgy az eljárást felfüggesztik.

Azon ügető mely 2013 előtt született vagy külföldről került behozatalra és nincs transzponderrel megjelölve a hatályos jogszabályok szerint pótlólag megjelölésre kerülhet.

A transzponderes jelölést kizárólag az ÜTOE tenyésztésvezetőjének jelenlétében az ügető helyszíni azonosításával az ÜTOE által megbízott állatorvos végzi az ÜTOE által biztosított transzponderrel. A szükséges technikai feltételekről a tulajdonos köteles gondoskodni (a dokumentumok bemutatása, az ügető szakszerű megfogása, stb.).

Az ilyen módon transzponderrel megjelölt ügető adatait és a felhasznált transzponder számát az ÜTOE rögzíti és a Lóútlevelet kiadó szervezet (NÉBIH) részére továbbítja.

 

Lóútlevél

A csikó azonosításával egyidőben a tulajdonos a Lóútlevélhez szükéges okmányokat (igénylólap, tenyésztői/tulajdonosi nyilatkozat) kitölti és átadja az ÜTOE-nak. Az ÜTOE az okmányokat a Lóútlevél irodának azután nyújtja be, miután a származásellenőrzés vizsgálat megtörtént és a tulajdonos a vizsgálat költségeit megtérítette. Azon ügető esetében mely nem rendelkezik lóútlevéllel a tulajdonosnak kérnie kell az ÜTOE-tól, hogy azonosítsa. Ennek során a tulajdonos az ÜTOE által biztosított szükséges okmányokat kitölti (igénylólap, tulajdonosi nyilatkozat) és átadja az ÜTOE-nak. Az ÜTOE az okmányokat továbbítja a Lóútlevél irodának. 

 

Átnevezés

Az ügető élete során az átnevezés - a tulajdonos kérelmezése és javaslata alapján - egyszer lehetséges mielőtt versenyben futott vagy tenyésztésbe állt. Az átnevezésre az ügető évjáratára vonatkozó névadási szabályok az érvényesek. Az ügető eredeti nevét a név után zárójelben fel kell tüntetni.

 

Változások jelentése

Az ÜTOE a MÜM-ben az alábbi adatokat a „Jelentés ügető állapotában beállt változásról” nyomtatványon történt bejelentés alapján módosítja:

Kiírtás, elhullás                                                               

Herélés                                                                         

Névváltoztatás                                                               

Törlés a Méneskönyvből                                                   

Kijelentés a Méneskönyvből                                              

Kiírtás, elhullás esetén a tulajdonos köteles a Lóútlevelet az azt kiadó szervezet (NÉBIH) részére megküldeni.

Az ÜTOE a tudomásra jutás után – haladéktalanul - a MÜM nyilvántartásaiból az alábbi esetekben törli az ügetőt:

Kivitel kiviteli jegy nélkül                                                   

Átmeneti kivitel esetén határidő túllépés

 

Behozatal külföldről

A Behozatali Regiszterbe az ügető bejegyzését formanyomtatványon kell kérni, amennyiben a tulajdonos nem regisztrált, akkor egyúttal a tulajdonosi regisztrációt is kérnie kell.

Külföldről behozott ügetőnek rendelkezni kell a Kiviteli Jeggyel (Export Certificate), melyet az adott ország Ügető Méneskönyve állít ki. A Kiviteli Jegy csak abban az esetben érvényes, ha azon szerepel, hogy az ügetőt Magyarországra küldik, a cél megjelölésével (tenyésztés, versenyzés). A Kiviteli Jegy lehet ideiglenes, illetve végleges. Az ideiglenes Kiviteli Jegy a határidő lejárta után érvényét veszti. A Kiviteli Jegyen tulajdonosként szereplő név a behozó tulajdonos. A Kiviteli Jegy alapján az ÜTOE az ügetőt a Behozatali Regiszterbe jegyzi be. a Tenyésztési Szabályzat előírásai alapján. A bejelentéssel egyidőben a tulajdonos köteles a Lóútlevelet bemutatni.

A tenyésztésben és versenyzésben csak a MÜM-be bejegyzett ügető vehet részt.

A Behozatali Regiszterbe történő bejegyzésért az ÜTOE díjat szed az érvényes díjazási rend szerint.

 

Kivitel (külföldre) – Export Certificate kiállításra kerül

A Kiviteli Jegy (Export Certificate) kiállítását (a bejelentést) formanyomtatványon kell igényelni.

Magyarországról kiszállításra kerülő ügetőt az ÜTOE a Kiviteli Regiszterbe jegyez be és Kiviteli Jegyet (Export Certificate) állít ki. A Kiviteli Jegy lehet végleges és ideiglenes.

Azon ügető, melyet Kiviteli Jegy (Export Certificate) nélkül szállítanak ki - a tudomásra jutás után - a MÜM-ből törlésre kerül.

A Kiviteli Regiszterbe történő bejegyzésért az ÜTOE díjat szed az érvényes díjazási rend szerint.

 

Kijelentés – a tulajdonos kijelentheti a lovát a nyilvántartásból.

Azon ügetők (elsősorban kancák), melyekről 3 tenyésztési éven keresztül nem érkezik jelentés, automatikusan kivezetésre kerülnek.

Abban az esetben, ha az ügető újból bekerül a rendszerbe, akkor a kijelentőnek (az utolsó ismert tulajdonosnak) hozzá kell járulnia a bekerüléshez.

Az ügető MÜM-be történő újbóli bejegyzését formanyomtatványon kell kérelmezni, amennyiben a tulajdonos nem regisztrált, akkor egyúttal a tulajdonosi regisztrációt is kérnie kell.

Az alábbi adatokat kell megadni az újbóli bejegyzéshez:

Az ügető neve, a Lóútlevél száma

A tulajdonos neve

Az utolsó tulajdonos neve

Az utolsó tulajdonos hozzájárulása

 

Azonosítás

Minden lovat, amely először fut versenyben az első futása előtt azonosítani kell annak Lóútlevele alapján, illetve a verseny előtt, amennyiben külföldről érkezik. Ez az ÜTOE és a versenyszervező hivatalos állatorvosa által történik.

A következő jelentési kötelezettségeknek kell eleget tenni: 

 

-      Tulajdonváltozás (Lótulajdonos nyilvántartó betétlapon). 

-      Fedeztetési engedély kérelem, illetve meghosszabbítás (méntulajdonos). 

-      Fedeztetési Jegy kitöltése, beküldése (méntulajdonos). 

-     A születés jelentése (kancatulajdonos Tenyészeredmény-bejelentőn és Ellésbejelentőn a születést követő 8 napon belül, illetve emailben). 

-      Vetélés, életképtelen csikó, herélés jelentése (formanyomtatványon). 

- Az ügető kijelentése a MÜM nyilvántartásából: elhullás, kiírtás, stb. (formanyomtatványon).

 

Ezen tájékoztató az ÜTOE Tenyésztési Szabályzata, Törzskönyvezési Szabályzata alapján készült, annak mellékletét képezi. Minden itt nem részletezett kérdésben a szabályzatokban foglaltak az irányadók.

Minden a MÜM nyilvántartásában szereplő természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság köteles az adataiban beállt változásról az ÜTOE-t haladéktalanul (legkésőbb 8 napon belül) értesíteni.

Az ÜTOE a Tenyésztési Szabályzat előírásai alapján az ügetők tulajdonosaitól a változások bejegyzéséért és a szükséges eljárásokért díjat szed, melynek nagyságát évente határozza meg. A késedelmes bejelentésekért és az abból eredő külön eljárásokért pótdíjat számol fel.

A szabályok és jelentési kötelezettségek megszegéséből eredő károkért a felelősség kizárólag az ügető tulajdonosát/tartóját terheli.

A tenyésztés, futtatás során a hatályos törvényeket, rendeleteket, szabályokat be kell tartani, ez kizárólag a tulajdonos, illetve a tartó (használó) felelőssége.

Az állategészségügyi és az állatvédelmi rendszabályok betartására külön kiemelt figyelmet kell fordítani!

Az ÜTOE minden a tenyésztést és futtatást érintő kérdésben az érdeklődők rendelkezésére áll. A szükséges formanyomtatványok az ÜTOE irodájában rendelkezésre állnak, azokat a tenyésztők és tulajdonosok ingyenesen igényelhetik.


Ügető Tenyésztők Országos Egyesülete (ÜTOE)

Magyar Ügető Méneskönyv

 

Kótun Károly tenyésztésvezető

 

Budapest, 1101 Albertírsai út 2-4.

Budapest, Pf 296/1  1437   

Tel/fax: 1-264-2202

www.ugeto.com

email: ugeto@ugeto.com

 

 

 

 

Azon A betűs nevek listája, melyek nem választhatók (1994-as évjárat).

 

 

Abigél

Ábrahám

Acél

Action Star

Adag

Adagio

Adagoló

Adél M.

Admiral M.

Adó

Adolf

Adós

Adottság

Adrienne

Aga

Ágáló

Agglegény

Ágnes

Agnes Scot

Áhitat

Air Scot

Akácos

Akció

Ákombákom

Ákos

Akropolisz

Aktív

Al Capone

Aladár

Aladin

Alag

Alarm

Alaszka

Alázatos

Albatros

Alcatraz

Áldás

Alduna

Alelnök

Aletta

Alex M.

Alexa

Alexandra M.

Alezredes

Alfa M.

Alice

Alicia

Aliga

Alizarin

Alkony

All Star

Állócsillag

Alma

Álnév

Álom

Álomarcú

Alomars!

Álomfejtő

Álomszép

Alphaville

Álruhás

Altafini

Alvajáróf

Alvég

Alvóbaba

Amálka

Amanda Lobell

Amason Diamond

Ambrus

Ametiszt

Amiláz

Amnézia

Ámokfutó

Amorella

Amster Class

Ancika

András

André M.

Andrea

Andromeda

Andy Yankee

Anette

Angéla

Angol Lady

Angyal

Anikó Star

Animation

Ánizs

Ankor Watt

Anne M.

Annie

Anno

Annyrosa

Antónia

Anyika

Anyóka

Anyós

Apanázs

Aperitif

Apollo Star

Április

Aquincum

Ara

Arabella

Arábia

Aramis Lobell

Aranyos

Aranyoskám

Aranyvár

Arborétum

Ardenek

Ardent Arrow

Árenda

Árgyélus

Ármány

Árnika

Árnyék

Árok

Árva

Árvácska

Ascoli

Ascot

Ashville Star

Asma

Aspergilus

Ász

Aszkéta

Athena Action

Athos

Atlanta

Atlasz

Atlétanő

Atletico

Atom

Attasé

Attka

Attrakció

Avanti

Avignon

Avocado

Axel

Axioma

Azték W. 

Azon nevek listája, melyek választása nem javallt (1972-es évjárat).

 

 

Abaliget

Ábel

Ábránd

Absalom

Absztrakt

Adakaleh

Adakozó

Adjunktus

Adjutáns

Adler

Adoma

Adomány

Adonis

Adria

Afene

Áfium

Agamemnon

Agatha

Agave

Aida

Akácvirág

Akaratos

Akarnok

Akka

Akkord

Akrobata

Alamuszi

Alattomos

Aleska

Alfonzo

Algebra

Algéria

Ali

Ali baba

Alig

Alkalmas

Alkonyat

Allegoria

Allergia

Almás

Álmélkodó

Álmodó

Álmos

Álomkép

Altatódal

Amália

Amanda

Amazon

Amazonas

Ambrózia

Amelita

Ámitó

Anci

Ancona

Andalgó

Andalúzia

Andor

Andriska

Ángyom

Anica

Anikó

Anna

Annabella

Anyajegy

Apacs

Api

Apollonia

Apród

Apropó

Arabeszk

Aramis

Aranka

Arany

Aranyember

Aranyeső

Aranyifjú

Aranynimfa

Aratás

Ária

Áristom

Arisztid

Arizona

Árkádia

Armstrong

Arnold

Aroma

Áron

Asta Nielsen

Astoria

Astra

Astrid

Ászpik

Aszu

Átok

Atyafi

Ave

Azért is