Főmenü

Szabályok

NyomtatáshozNyomtatáshoz

ÜGETŐ TENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE

 

 

 

TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT

 

 

 

1. §

 

A Tenyésztési Szabályzat hatálya

 

 

1.    A Tenyésztési Szabályzat az Európai Bizottság 504/2008/EK rendelet, az Állattenyésztési Törvény (1993. évi CXIV. tv.), az UET International Agreement on Trotting Races (az Európai Ügető Szövetség Nemzetközi Ügetőverseny Egyezménye), a   29/2000. (VI. 9.) FVM rendelet,  az ÜTOE Tenyésztési Programja, valamint az ezekkel összhangban lévő rendeletek, szabályok, rendelkezések keretei között és iránymutatásai alapján a magyarországi ügetőtenyésztést szabályozza. A jelen szabályzat mellékletét képezi a „Magyar Ügető Méneskönyv Nyilvántartásainak Működése” (Törzskönyvezési Szabályzat), amely a Tenyésztési Szabályzattal összhangban, annak részeként, a Magyar Ügető Méneskönyv nyilvántartásainak rendjét részletesen előírja.

 

2.  A tenyésztésben csak azon természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vehetnek részt, akik a Tenyésztési Szabályzat és a Törzskönyvezési Szabályzat betartását írásos nyilatkozatukkal elismerik. A szabályzatok hatálya az ÜTOE-hoz fűzödő tagsági viszonytól függetlenül minden ügető tulajdonosra kiterjed, aki/amely ügetőre vonatkozó törzskönyvi eljárást kérelmez.

 

3.  A Tenyésztési Szabályzatnak és határozatainak minden az ügetőtenyésztésben résztvevő természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság a 2. pont szerinti nyilatkozata alapján aláveti magát. A Tenyésztési Szabályzat megszegése esetén az ÜTOE a Tenyésztési Szabályzatban és Törzskönyvezési Szabályzatban foglaltak szerint jár el.

 

 

 

2. §

 

Tenyésztési Program, tenyészcél

 

 

 

1.    A Tenyésztési Program minden intézkedést tartalmaz, amely alkalmas a tenyészcél értelmében tenyésztési előrelépés elérésére.

 

2.  Tenyészcél a jó teljesítményre képes korai és korrekt küllemű ügető.

 

3.    Tenyésztési módszerként a tisztavérű tenyésztés szolgál, a Magyar Ügető Méneskönyvbe csak olyan lovak kerülhetnek fölvételre, amelyek szülei - a nemzetközi normáknak megfelelően - elismert Ügető Méneskönyvben regisztrálva vannak. Ezen méneskönyvek a következők: az UET (European Trotting Union) tagországainak méneskönyvei és az Európán kívüliek közül a következő országokéi Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, Argentina).

Magyarországon az ügetők törzskönyvezését, származásuk igazolását az Ügető Tenyésztők Országos Egyesülete végzi ez a törzskönyvező szervezet.

 

4.    A tenyészpopulációba mindazon ügető tartozik, amely:

 

a.)                  a Fedezőmén Regiszterbe,

b.)                  a Születési Regiszterbe,

c.)                  a Behozatali Regiszter „A” részébe került bejegyzésre.

 

5.               Az ügetők teljesítményvizsgálatának végzését a Tenyésztési Hatóság az állattenyésztési törvényben foglalt joga alapján az ÜTOE-re, mint tenyésztőszervezetre bizta, ami azt szerződéses keretekben hajtatja végre. A teljesítményvizsgálatul a Magyar Ügetőverseny Szabályzat (M.Ü.Sz.) – mely a Teljesítményvizsgálati Kódex része - szerint futott hivatalos versenyek szolgálnak. A két-, három-, négyéves belföldi lovak között meg kell határozni a rangsort a teljesítmény  alapján.

A tenyészversenyeknek a populáció legjobb lovait kell meghatározni, ezekben csak a Születési Regiszterbe bejegyzett és a belföldinek számító (3.§) lovak vehetnek részt.

A teljesítményvizsgálat eredményeit regisztrálják és megfelelő módon nyilvánosságra hozzák (Ügető-Versenynaptár, Versenyeredmény).

A teljesítményvizsgálatok eredményei az állattenyésztési tudományok módszereivel kiértékelésre kerülnek.

 

6.  A versenyteljesítmények tenyésztői értékelése céljából kimunkálásra kerül a rekordok és teljesítmények, illetve a nyereményösszegek átlaga kettőtől négyéves korig.

 

7.  Az ügetők tenyészértékbecslésének végzését a Tenyésztési Hatóság az állattenyésztési törvényben foglalt joga alapján az ÜTOE-re, mint tenyésztőszervezetre bizta, ami azt szerződéses keretekben hajtatja végre. A tenyészértékbecslést legalább évente a következő ügetőkre végzik el:

 

a.)          fedezőmének legalább 10 belföldi utóddal, melyek min. kétévesek (ivadékteljesítmény),

b.)          a teljesítményvizsgálatban résztvett minden ügető.

 

Fentieken túl törekedni kell a tenyészértékbecslés a teljes polulációra történő elvégzésére. A tenyészértékbecslés eredményeit az ÜTOE nyilvánosságra hozza.

 

8.  A tenyészkiválasztás a fedezőméneknél évente az alábbiak szerint történik:

 

Eljárás fedeztetési engedély kiadására a 9-11. pont szerint.

 

9.  A fedeztetési engedély kiadását a tulajdonos irásos kérelme alapján az ÜTOE a következő kritériumok szerint birálja el:

 

a.)          származás a 2. § 3. pont előírásai szerint,

b.)          a teljesítményvizsgálat eredménye (rekord, legjobb teljesítmény) alapján,

c.)          egészségi állapot megkülönböztetett figyelemmel a mozgásszervekre, a nemi szervekre, illetve az örökletes állapotra (állatorvosi igazolás).

 

10.         Abban az esetben, ha egy mén külföldi és a tejesítményvizsgálatot, tenyészértékbecslést nem Magyarországon végezték, ugy pótlólag az alábbi mutatókat is értékelik a fedeztetési engedély kiadása során:

 

a.)          az összes magyarországi teljesítményvizsgálat eredménye,

b.)          az összes Magyarországon kivüli teljesítményvizsgálat eredménye, amennyiben az Állattenyésztési Törvény 7.§. (6) bek. és a MÜSZ értelmében a magyarországi teljesítményvizsgálatnak megfelelnek.

 

11.         Azon mének kaphatnak nyilvános fedeztetési engedélyt, amelyek a következő követelményeket teljesitik:

   

a.)          a saját teljesítménye legalább 1.16,0  vagy ennél jobb,

b.)          az állatorvosi igazolás alapján kielégitő egészségi állapot.

 

12.         Azon fedezőmének esetén, melyek az alábbi feltételeknek megfelelnek az ÜTOE ivadékvizsgálati eljárást folytat le - az utódok teljesítménye alapján:

 

a.)          legalább egy belföldi négyéves évjárata van,

b.)          legalább 20 belföldi utóda van, melyek kétévesek, vagy idősebbek.

 

13.         Friss és mélyhütött sperma külföldről történő behozatala csak olyan méntől történhet, amely az adott országban a tenyésztkiválasztási eljárásnak megfelelt, rendelkezik fedeztetési engedéllyel, továbbá a behozó tulajdonos az adott Méneskönyvtől az erre vonatkozó igazolást és a DNS vizsgálat eredményét beszerezte és azt az ÜTOE-hoz benyújtja a behozatalt követő 8 napon belül. A behozó tulajdonos a szaporítóanyagok importjára vonatkozó hatályos jogszabályok, rendeletek szerint köteles eljárni.

 

 

 

3. §.

 

A belföldi és külfödi fogalom meghatározása

 

 

1.  Ügetők, amelyek Magyarországon születtek, és születési évükben december 31-ig nem kerülnek kivitelre, valamint azok a csikók, melyek anyjukkal együtt annak fedeztetése céljából kiszállitásra kerültek és december 31-ig visszaszállitották, belföldinek minősülnek. Ezen ügetők a MÜM Születési Regiszterében kerülnek nyilvántartásra.

 

2.    Ügetők, melyek Magyarországon kivül születtek, szintén belföldienk számitanak, amennyiben a következő követelményeknek eleget tesznek:

 

a.)          Magyarországra behozatal az anyjával együtt a születési évében, vagy egyedül, ha az anyja – a születési (export) ország Ügető Méneskönyvének igazolása alapján - elpusztult, 

b.)          a behozó tulajdonos nyilatkozatban lemond az anya tartós kiviteléről, mely nyilatkozatot minden további tulajdonos köteles megtenni,

c.)          Magyarországot nem hagyja el a születést követő második év junius 1-ig, kivétel, ha az anyjával, annak fedeztetése céljából kerül kiszállításra, de a visszaszállítás a születési év december 31-ig meg kell történjék.

Ezen ügetők a MÜM Születési Regiszterében kerülnek nyilvántartásra.

 

A b.) és c.) pontban foglalt előírások a MÜM-be történt bejegyzést követő megszegése esetén a belföldiként nyilvántartott ügető átsorolásra kerül a külföldi ügetők nyilvántartásába a 3. pontban foglaltak szerint. Az eljárásért az ÜTOE az érvényes díjazási rend szerint díjat szed.

 

3.  Azon ügetők, melyek az 1.) és 2.) bekezdésekben foglalt követelményeknek nem tesznek eleget, külföldinek számitanak. Ezen ügetők a MÜM Behozatalai Regiszterében kerülnek nyilvántartásra.

 

 

 

4. §.

 

Méneskönyv

 

 

1.  Az ügetők törzskönyvét a Magyar Ügető Méneskönyvet (MÜM) az Állattenyésztési Törvény 19.§. b.) pontja alapján az Ügető Tenyésztők Országos Egyesülete vezeti.

  

         A MÜM nyilvántartása a következők szerint tagolódik:

 

a.)          Születési Regiszter

b.)          Behozatali Regiszter

c.)          Kiviteli Regiszter

d.)          Fedezőmén Regiszter

e.)          Fedeztetési Regiszter

f.)          Tulajdonosi Regiszter

g.)          Tenyésztői Regiszter

h.)          Teljesítmény Regiszter

 

2.  A tenyésztésben és versenyzésben való részvétel előfeltétele a Magyar Ügető Méneskönyvbe történt szabályszerü bejegyzés.

 

3.  A méneskönyvi bejegyzés törlésével elvész a tenyésztésben és versenyzésben való részvételi jogosultság.   

 

4.  A méneskönyvi bejegyzések összefoglalásra kerülnek és azt az ÜTOE a  Magyar Ügető Méneskönyv kiadványban nyilvánosságra hozza, mely a lehetőségek szerint 3 évente megtörténik.

 

5.  A MÜM külön kérésre, a hatályos jogazabáylok betartása mellett, a különböző regiszterekből felvilágositást ad (általános felvilágositás, tözskönyvi kivonat, stb.). Az adatszolgáltatásért  az ÜTOE az érvényes díjazási rend szerint díjat szed.

 

6.  A tenyésztési folyamatokat és a keletkező adatokat a LÓINFORM nyomtatványok használatával kell rögzíteni.

 

 

 

5. §.

 

A fedeztetések regisztrálása

 

 

1.  A fedeztetéseket az ÜTOE a Fedeztetési regiszterben tartja nyilván.

 

2.  Ötnél több kancával rendelkező tulajdonosoknak (bérlők, stb.) javasolt párositási tervet késziteni.

 

3.    A fedeztetési idény február 15-től - július 31-ig tart. Ezen időtartamon kivül az ÜTOE csak azt a fedeztetést, vagy termékenyitést regisztrálja, amely olyan országban történt, ahol ilyen megkötés nincs. Embrióátültetés a MÜM működési területén, illetve a MÜM-be bejegyzett kanca esetében tilos!

 

4.    A fedeztetéseket a Törzskönyvezési Szabályzat előírásai szerint a Fedeztetési Jegyzőkönyvön kell jelenteni az ÜTOE felé. A fedeztetett (termékenyített) kancák nyilvántartása után az érvényes díjazási rend szerint díjat szed.

 

A fedeztetések nyilvántartására vonatkozó részletes előírásokat a Törzskönyvezési Szabályzat tartalmazza.

 

5.    Termékenyítést csak a Törzskönyvezési Szabályzat előírásainak megfelelően és hatósági engedéllyel rendelkező szaporodásbiológus (állatorvos) végezhet.

 

6.      Azon külföldi kancákra, amelyek nem a MÜM-be vannak bejegyezve és fedeztetésre (termékenyitésre) behozzák, a bejelentési kötelezettségek ugyanúgy vonatkoznak.   A MÜM-ben bejegyzett kanca minden külföldön történt fedeztetését (termékenyítését) a tulajdonosa (bérlője) az ÜTOE-nek köteles jelenteni. Az illetékes külföldi Ügető Méneskönyv által kiállitott, illetve igazolt fedeztetési igazolást, Fedeztetési Jegyzőkönyvet meg kell küldeni a ÜTOE-nek. A külföldi fedezőmén DNS kártyáját a ÜTOE részére szintén a tulajdonos köteles beszerezni és megküldeni a Törzskönyvezési Szabályzat előírásai szerint.

 

7.  Fedeztetett kanca az utolsó fedeztetés utáni 4 hónap után versenyben nem futhat. Az ellést követő 6 hónapig kanca versenyben nem futhat. Abban az esetben, ha a kanca vetélt,  életképtelen csikót ellett a vemhesség negyedik hónapját követően, úgy csak minimum 3 hónap múlva futhat a vetélést/ellést követően.

 

8.  A fedeztetett kanca tulajdonváltozása esetén a Fedeztetési Jegyzőkőnyvet az új tulajdonosnak át kell adni.

 

 

 

6. §.

 

Születési Regiszter

 

 

1.  A megszületett csikót a Törzskönyvezési Szabályzatban előírt Fedeztetési Jegyzőkönyv 4. példányához csatolt tenyészeredmény-bejelentő lapon és az erre a célra rendszeresitett Ellésbejelentő lapon a születést követően haladéktalanul (legkésőbb 8 napon belül) kell bejelenteni, csak az ilyen lapon történt jelentést fogadja el az ÜTOE.

 

2.  Minden fedeztetett kanca tenyészeredményét a Törzskönyvezési Szabályzatban előírtak szerint be kell jelenteni az ÜTOE-enk. Azon kancák melyekről három egymást követő évben jelentés nem érkezik a méneskönyvi nyilvántartásból kivezetésre kerülnek.

 

3.  Az így bejelentett csikók kerülnek törzskönyvezésre és azonosításra (megjelölésre). Az azonosításig a csikó anyjától nem választható el, kivételt képez az anyakanca elhullása.

Az azonosítás (jelölés) transzponder beültetésével történik.

 

Az azonosítást és jelölést az ÜTOE és a megbízott állatorvos végzi, az ÜTOE által biztosított országkódos transzponderrel. A szükséges technikai feltételekről a tulajdonos köteles gondoskodni (a csikó megfelelő rögzitése, előkészitése). Az azonosítással (megjelöléssel) egyidőben történik a származásellenőrzéshez szükséges mintavétel is. Ezzel egyidőben kérvényezi a tulajdonos a Lóútlevél kiállítását a Lóútlevél kiadására vonatkozó hatályos jogszabályok szerint.

 

Az azonosítási eljárás során az ÜTOE törzskönyvezője kitölti a hatályos jogszabályokban előírt Csikójelölési Jegyzőkönyvet, a Lódiagramm Nyomtaványt, majd annak tartalmát rögzíti a saját nyilvántartásában és továbbítja a Tenyésztési Hatóság központi adatbázisába.

 

A Csikójelölési Jegyzőkönyv a Lóútlevél kiállítás melléklete. A Lóútlevelet a jogszabályokban előírt szervezet (NÉBIH) állítja ki a tulajdonos kérésére. Az azonosítással egyidőben kiállított lóútlevél-kérelmeket az ÜTOE a kiadó szervezet részére (NÉBIH) továbbítja.

 

4.  A Születési Regiszter a Tenyésztési Szabályzat 3. § 1. és 2. pontja szerinti belföldi ügetők regisztrálását szolgálja, a bejegyzés a feltétele annak, hogy a belföldi ügetők a tenyésztési és versenyzési tevékenységben résztvehessenek.

 

5.  A Születési Regiszterbe az ÜTOE a Magyarországon született belföldi ügetőt akkor jegyzi be, ha az alábbi követelmények teljesülnek:

 

a.)          az apa a MÜM-be, vagy nemzetközileg elismert más Ügető Méneskönyvbe van bejegyezve,

b.)          az anya a MÜM-be van bejegyezve,

c.)          jelentések és jelölések a Tenyésztési Szabályzat 6. §. 1., 2., 3., pont és a Törzskönyvezési Szabályzat szerint megtörténtek,

d.)          a származás ellenőrzése DNS vizsgálattal megtörtént,

e.)          a tulajdonosnak nincs késedelme az esetleges díjakkal.

 

6.  Az ÜTOE a Születési Regiszterbe sem embrióátültetés, sem klónozás eredményeként született csikót nem jegyez be.

 

7.  Az ÜTOE a Születési Regiszterben törzskönyvezi a MÜM területén kivül született belföldi ügetőt, amennyiben a 6.§. 6. és 7. pont feltételei teljesülnek, kiegészülve az illetékes külföldi Ügető Méneskönyv megfelelő születési igazolásával.

 

8.  Az ÜTOE minden ügetőről a következő adatokat jegyzi be a Születési Regiszterbe:

 

a.)          név, amely megfelel a névadásra vonatkozó irányelveknek,

b.)          azonosító szám, UELN, a transzponder száma,

c.)          nem,

d.)          szin, jegyek, esetleges további ismertetőjelek,

e.)          származás (apa-anya),

f.)          a származásellenőrzés igazolása,

g.)          a születés helye és időpontja,

h.)          tenyésztő,

i.)           tulajdonos,

j.)           azonositási megjegyzés.

 

9.  Az ÜTOE évenként kiadja a Születési Regisztert (törzskönyvezett csikók jegyzéke).

 

10.         A csikók névadása a Törszkönyvezési Szabályzat szerint a születésük évében történik a tulajdonos javaslatára, aki a névjavaslatot legkésőbb a csikó azonosításakor (megjelölésekor) köteles megadni. Azon csikók, melyeknek eddig az időpontig nem javasoltak nevet, névtelennek számítanak.

 

11.         Az egy évjárathoz tartozó csikók ugyanazzal a kezdőbetüvel kezdődő nevet kapnak.

 

12.         A név nem tartalmazhat 20-nál több karaktert, nem adható olyan név, mely az előző hasonló kezdőbetűjű évjáratban szerepelt, amely nemzetközileg ismert versenyló, apamén, vagy anyakanca neve volt, továbbá, amely személyiségi jogokat és a jó izlést sérti.

 

13.         A tulajdonos kérésére, a tulajdonos névjavaslatát figyelembevéve, az ÜTOE azelőtt mielőtt az ügető először versenyben fut, vagy tenyésztésbe áll a már bejegyzett nevet megváltoztatja. Versenyben futott vagy tenyésztésbe állt ügetőnek a nevét a ÜTOE nem változtatja meg. A névváltoztatás bejegyzéséért a ÜTOE az érvényes díjazási rend szerint díjat szed.

 

14. Belföldiek külföldiekkel való névazonossága esetén a külföldiek névkiegészitésként, a születési országuk nemzetközileg elfogadott országröviditését (ISO 3166 kód 2 betűs) kapják, zárójelben feltüntetve.

 

 

 

7.    §.

 

Pótlólagos transzponderes jelölés

 

 

1.    Azon ügető, mely 2013 előtt született vagy külföldről került behozatalra, pótlólagos transzponderrel történő jelölését a teljesítményvizsgálatot végző versenyszervező elrendelheti.

 

2.    Azon ügető, mely 2013 előtt született, vagy külföldről került behozatalra pótlólagos transzponderrel történő jelölését igényelheti a tulajdonosa.

 

3.    Azon ügető kerülhet pótlólagos jelölésre, mely rendelkezik Lóútlevéllel.

 

4.      Az azonosítást és jelölést az ÜTOE és a megbízott állatorvos végzi, az ÜTOE által biztosított országkódos transzponderrel. A szükséges technikai feltételekről a tulajdonos köteles gondoskodni (az ügető megfelelő rögzitése, előkészitése).

 

5.      A megjelölt ügető adatait és a felhasznált transzponder számát az ÜTOE a Lóútlevelet kiadó szervezet részére (NÉBIH) továbbítja.

 

 

 

8.    §.

 

Nyilvántartási igazolás, Lóútlevél

 

 

1.    Az ÜTOE a megszületett csikóról az Ellésbejelelentő alapján Nyilvántartási Igazolást állit ki.

 

2.  A ÜTOE a Nyilvántartási Igazolásba az Ellésbejelentő adatait jegyzi be. A Nyilvántartási Igazolás érvénytelen, ha olyan bejegyzések vannak benne, melyeket nem a ÜTOE vagy akezelő állatorvosvégzett.

 

3.  A Nyilvántartási Igazolás a Lóútlevél átvételéig a csikó igazolását szolgálja.

 

4.  A csikó tenyésztője/tulajdonosa a jelöléssel egyidőben köteles gondoskodni a lóútlevél igényléséről a kiadására vonatkozó hatályos jogszabályok szerint az arra célra rendszeresített nyomtatványokon a Csikóbélyegzési Jegyzőkönyv mellékelésével. Lóútlevél nélkül a választott, megjelölt csikó a telephelyét nem hagyhatja el.

 

5.  A Lóútlevél hatósági bizonyítvány, amely az ügető azonosítására, az irányítási intézkedések megtételére való alkalmasságának és állat-egészségügyi forgalomképességének igazolására szolgál, és tartalmazza a tulajdonos adatait is. A Lóútlevelet a jogszabályokban előírt szervezet (NÉBIH) állítja ki. A Lóútlevéllel kapcsolatos szabályokat a 29/2000. (VI. 9.) FVM rendelet, továbbá az 504/2004/EK bizottsági rendelet határozza meg.

 

 

 

9. §.

 

Behozatali Regiszter

 

 

1.  A Behozatali Regiszter a MÜM működési területére behozott külföldi ügetők  nyilvántartását szolgálja. A Behozatali Regiszterbe történő felvétel a követelménye annak, hogy Magyarországon külföldi ügetők a tenyésztésben és versenyzésben résztvehessenek.

 

2.  Az ÜTOE a tartósan behozott külföldieket a Behozatali Regiszter „A” részébe jegyzi be, amennyiben az alábbi követelmények teljesülnek:

   

a.)          a behozó tulajdonos jelenti a behozatalt 8 napon belül,

b.)          az apa és anya egy nemzetközileg elismert Ügető Méneskönybe van bejegyezve,

c.)          a származási ország Ügető Méneskönyve vagy illetékes szerve által kiállított Lóutlevél bemutatása,

d.)          az illetékes ország Ügető Méneskönyve által szabályszerüen kiállitott Kiviteli Igazolás (Export certificate) letétbe helyezése.

Ez a Kiviteli Igazolás (Export certificate) azon ügetőknél, amelyeknek versenyben kell résztvenni, nem lehet régebbi, mint 7 naptári nap, a többieknél pedig nem régebbi, mint 14 naptári nap és a 3. bekezdés szerinti adatokat kell tartalmazza,

e.)          vámokmányokkal igazolás a behozatali időpontról,

f.)          az ÜTOE által történő azonositás a nem, a kor, a fogak, a szin, a jegyek és esetleges további ismertetőjelek alapján a Lóútlevélben szereplő adatokkal összehasonlítva.

Ezen azonositást a behozatal bejelentését követő 8 (Nyolc) napon belül, ha a behozatal versenyzési céllal történik, a tenyésztési célból behozott ügetők esetében pedig 14 napon belül az ÜTOE  végzi.

g.)          a tulajdonosnak nincs késedelme az esetleges díjakkal.

 

3.  A Behozatali Regiszterbe minden ügetőről a következő adatok kerülnek bejegyzésre:

 

a.)          név,

b.)          azonosító szám, a transzponder száma,

c.)          nem,

d.)          szin, (jegyek) esetleges további ismertetőjelek,

e.)          származás (apa-anya),

f.)          születés helye és időpontja,

g.)          tenyésztő ország,

h.)          tulajdonos,

i.)           azonosítási megjegyzés,

j.)           a behozatal időpontja,

k.)          a rekord (legjobb teljesítmény) időponttal, hellyel és versenytávval,

l.)           nyereményösszeg és megállapitott nyereményösszeg.

 

4.  Az átmenetileg behozott külföldi ügető a Behozatali Regiszter „B” részébe kerül bejegyzésre. A bejegyzéshez mindenképpen Kiviteli Jegy (Export certificate) szükséges.

 

5.  Az átmeneti behozatalra a következő határidők érvényesek:

 

a.)          leghosszabban 42 nap versenyzési céllal,

b.)          leghosszabban 6 hónap, tenyésztési céllal kancáknak,

c.)          leghosszabban 12 hónap, tenyésztési céllal méneknek,

d.)          leghosszabban 24 hónap felnevelési céllal.

 

Ezen határidőket az ÜTOE meghosszabbithatja, ha azt a tulajdonos a határidő lejárta előtt a ÜTOE-től kéri. A határidő tullépése esetén az ügető a MÜM nyilvántartásából törlésre kerül.

 

6.  Heréltek a Behozatali Regiszter „B” részébe - akár tartós, akár átmeneti behozatal történik –külön szabályozás alapján kerülnek bejegyzésre. A külön szabályokat az ÜTOE elnöksége a teljesítményvizsgálatot végző szervezettel közösen évente állapítja meg.

 

7.  A skandináv országokból (Finnország, Norvégia, Svédország) behozott hidegvérű ügetők a Behozatali regiszter „B” részébe kerülnek bejegyzésre.

 

8.  Az ÜTOE az azonosításért és a Behozatali Regiszterbe való bejegyzésért az érvényes díjazási rend szerint díjat szed.

 

9.  Az új bejegyzések az Ügető Versenynaptárban kerülnek nyilvánosságra hozatalra.

 

10. A Behozatali Regiszterben történő nyilvántartásra vonatkozó részletes eljárásrendet a Törzskönyvezés Szabályzat tartalmazza.

 

 

 

10. §.

 

Kiviteli Regiszter

 

 

1.  A Kiviteli Regiszter a MÜM működési területéről kivitt ügetők regisztrálását szolgálja. A Kiviteli Regiszterbe történt bejegyzés a követelménye annak, hogy Kiviteli Jegy kerüljön kiállitásra, enélkül a MÜM területén kivüli tenyésztési és versenyzési tevékenységben a részvétel nem lehetséges. A Kiviteli Regiszter "A" és "B" részre oszlik.

 

2.  A bejegyzéssel felfüggesztésre kerül a MÜM területén a tenyésztésben és versenyzésben való részvételi jogosultság, egy esetleges a Születési, vagy Behozatali Regiszterbe történő ujólagos bejegyzésig.

 

3.  Tartósan bejegyzésre kerülnek a MÜM területéről kivitt ügetők a Kiviteli Regiszter „A” részében, amennyiben az alábbi követelmények teljesülnek:

 

a.)          a tulajdonos jelenti a végleges kivitelt az azt megelőző 8 naptári nappal,

b.)          a rendeltetési ország és cél megadása.

 

4.  Átmenetileg kerülnek bejegyzésre a MÜM területéről kivitt ügetők a Kiviteli Regiszter „B” részében, amennyiben az alábbi követelmények teljesülnek:

 

a.)          a tulajdonos jelenti tenyésztési céllal történő kivitel esetén, legkésőbb a kivitelt megelőző 8 naptári nappal, versenyzési céllal történő kivitel esetén legkésőbb az indulóbejelentés időpontjában,

b.)          a rendeltetési ország és cél megadása,

c.)          a kivitel tervezett időtartamának megadása.

 

5.  Az átmeneti kivitelre a következő határidők érvényesek:

 

a.)          leghosszabban 42 nap, versenyzési céllal,        

b.)          leghosszabban 6 hónap, tenyésztési céllal kancáknak,

c.)          leghosszabban 12 hónap tenyésztési céllal méneknek.

 

Ezen határidőket az ÜTOE meghosszabbithatja, ha azt a tulajdonos a határidő lejárta előtt a ÜTOE-től kéri. A határidő tullépése esetén az ügető a MÜM nyilvántartásából törlésre kerül.

 

6.  Azon ügetők, amelyek Kiviteli Jegy (Export certificate) nélkül kerülnek kivitelre a MÜM-ből törlésre kerülnek.

 

7.  A Kiviteli Regiszterbe történő bejegyzésért az ÜTOE az érvényes díjazási rend szerint díjat szed. Az új bejegyzések az Ügető-Versenynaptárban kerülnek nyilvánosságra hozatalra.

 

8.    A Kiviteli Regiszterben történő nyilvántartásra vonatkozó részletes eljárásrendet a Törzskönyvezés Szabályzat tartalmazza.

 

 

 

11. §.

 

Kiviteli Jegy (Export certificate)

 

 

1.  Az ÜTOE minden a Kiviteli Regiszterbe bejegyzett ügetőre Kiviteli Jegyet állit ki, melyet eredetiben küld meg az illetékes külföldi Ügető Méneskönyvnek (szervnek). Ezzel egyidőben a MÜM az ügető kivitel tényét a 9. §-ban foglaltak szerint regisztrálja.

 

2.  Az ÜTOE a Kiviteli Jegybe a Születési, illetve Behozatali Regiszter adatait, a rendeltetési országot és célt, valamint a kiállitáskor esedékes rekordot, (legjobb teljesítményt) és nyereményösszeget jegyzi be.

 

3.  Az ÜTOE minden ideiglenesen kivitelre került ügetőre egy határidővel rendelkező Kiviteli Jegyet állit ki, melyet eredetiben küld meg az illetékes külföldi szervnek.

 

4.  Az ÜTOE a határidővel rendelkező Kiviteli Jegybe a Születési, illetve a Behozatali Regiszter adatait, a rendeltetési országot, a célt és a kiállitáskor esedékes rekordot és nyereményösszeget, valamint a kivitel határidejét jegyzi be.

 

5.  A Kiviteli Jegy kiállitásáért az ÜTOE az érvényes díjazási rend szerint díjat szed..

 

 

 

12. §.

 

Tenyészkiválasztás

 

 

A Tenyészkiválasztás az eljárás a fedeztetési engedély kiadására,

   

1.  Az "Eljárás fedeztetési engedély kiadására", évente kerül lefolytatásra a Tenyésztési Bizottság által november hónapban.

 

2.  A fedeztetési engedély kiadása iránti kérelmet a tulajdonos legkésőbb november 15-ig be kell adja az ÜTOE-hoz. A következő adatokat kell mellékelni a kérelemhez: állategészségügyi igazolás az egészségi állapotról, különös figyelemmel a mozgásszervekre, a nemi szervekre.

 

3.  A MÜM előkésziti a szükséges adatokat az eljárásra, ha a fenti adatok időben rendelkezésre állnak.

 

4.  Az "Eljárás fedeztetési engedély kiadására" alapjául a következő szempontok szolgálnak:

 

a.)          a saját teljesítmény,

b.)          állategészségügyi igazolás a 2. bekezdés szerint,

c.)          az összes a MÜM működési területén kivüli teljesítményvizsgálat eredménye, ha azok a M.Ü.Sz-nak megfelelnek,

d.)          származás.

 

5.  Abban az esetben, ha az eljárás során a fedeztetési engedély nem kerül kiadásra, úgy a tulajdonos az ÜTOE elnökségéhez 8 napon belül fellebbezhet.

 

6.  Az eljárás céljára szükséges adatok előkészitéséért és annak lebonyolitásáért a az ÜTOE az érvényes díjazási rend szerint díjat szed.

 

 

 

13. §.

 

Fedezőmén Regiszter

 

 

1.            A Fedezőmén  Regiszter a MÜM működési területén regisztrált fedezőmének nyilvántartására szolgál. A mén tenyésztésben történő alkalmazásának követelménye a Regiszterbe történt bejegyzés. Ez érvényes a mesterséges termékenyitésben használt ménekre is.

 

A regiszter "A" és "B" részre oszlik.

 

2.            Az "A" részbe a mén akkor kerül bejegyzésre, amennyiben a következő követelmények teljesülnek:

a.)          a tulajdonos bejelentése, mely tartalmazza a méntartó nevét és a fedeztetési (termékenyitési) állomás cimét,

b.)          a mén a tenyészkiválasztás eljárása során megfelelt a követelményeknek.

 

3.            A "B" részbe a mén akkor kerül bejegyzésre, amennyiben a következő követelmények teljesülnek:

 

a.)          a tulajdonos bejelentése, amely tartalmazza a méntartó nevét és a fedeztetési (termékenyitési) állomás cimét.

b.)          A mén a tenyészkiválasztás eljárása során nem felelt meg a követelményeknek.

c.)          A "B" részbe bejegyzett mén kizárólag a mén tulajdonosának tulajdonát képező kancákat fedezheti.

 

4.            Ménenként egy szezonban – függetlenűl attól, hogy fedeztetés vagy mesterséges termékenyítés történik – maximálisan 150 kanca fedeztethető/termékenyíthető.

 

5.            Friss vagy mélyhűtött sperma használata esetén minden adagot egy igazolásnak kell kísérnie, mely a sperma eredetét és a levétel időpontját igazolja. Megfelelve a szaporítóanyagok forgalmazására vonatkozó hatályos jogszabályoknak.

 

6.            Elhullott vagy elveszett méntől sperma csak az elhullást, vagy elvesztést követő szezon végéig használható. Abban az esetben, ha külföldön elhullott, vagy elveszett méntől szándékoznak spermát behozni, úgy azt a behozatal előtt engedélyeztetni szükséges.

 

7.            Bármely mént, mely anabolikus steroidokra vagy növekedési hormonokra elvégzett vizsgálat során pozitiv eredményt mutatott, a tenyésztésből legalább 2 évre ki kell zárni. Az érintett ménnek negatív eredményt kell produkálnia, mielőtt engedélyt kap újból a tenyésztésben való részvételre. Az újbóli vizsgálat költsége a mén tulajdonosát/tartóját terheli.

 

8.            A bejegyzésért a az ÜTOE az érvényes díjazási rend szerint díjat szed.

 

9.            A Fedezőmén Regiszter évente kerül az ÜTOE által nyilvánosságra hozatalra.

 

10.         A fedeztetések/termékenyítések nyilvántatására vonatkozó részletes eljárásrendet a Törzskönyvezési Szabályzat tartalmazza.

 

 

 

14. §.

 

Teljesítményvizsgálat

 

1.         A Tenyésztési programban megfogalmazott céloknak megfelelően az ügető fajtában a teljesítményvizsgálatot az ÜTOE szerződéses viszonyban végezteti a versenyszervezővel, a MÜSZ és a kapcsolódó szabályzatok előírásai szerint. A teljesítményvizsgálat adatai értékelésre és minősítésre kerülnek.

 

2.         A teljesítményvizsgálatban, a lehetőség szerint, az ügető fajta minden egyedének részt kell vennie.

 

3.         A teljesítményvizsgálat során az ügetők versenyzési adatait kell mérni és rögzíteni a MÜSZ-ben és a kapcsolódó szabályzatokban meghatározottak szerint.

 

4.         Az adatok rögzítését a teljesítményvizsgálattal megbízott szervezet a MÜSZ-ben és a kapcsolódó szabályzatokban meghatározottak szerint végzi.

 

5.         A teljesítményvizsgálatot érintő szabályokat, a kapcsolódó feladatokat évente vizsgálat tárgyává kell tenni, a szükséges módosításokat el kell végezni, illetve fel kell hívni az érintett szervezetek figyelmét a változtatások megtételére.

 

 

 

 

 

 

15. §.

 

Teljesítmény Regiszter

 

 

1.    A Teljesítmény Regiszter a MÜM-be bejegyzett ügetők teljesítményvizsgálati eredményének (versenyteljesítmények) regisztrálására és bizonyitására szolgál.

 

2.  Az ÜTOE folyamatosan az alábbi versenyteljesítményeket jegyzi be:

 

a.)          minden teljesítményvizsgálat eredményét Magyarországon,

b.)          minden Magyarországon kivüli teljesítményvizsgálat eredményét, amennyiben az Állattenyésztési Törvény 7. §. (6.) bek. értelmében a Magyarországon történt teljesítményvizsgálatnak megfelelnek és olyan ügetők érték el, amelyek a MÜM-be vannak bejegyezve. A bejegyzés alapjául az illetékes külföldi szerv értesitése szolgál. A nyereményösszegek átszámitása az ügetősportra nemzetközileg megegyezett átváltási árfolyamon a MÜSz-ben foglaltak szerint történik.

 

3.  A versenyszervező az egyes eredményeket és azok éves összefoglalását folyamatosan hozza nyilvánosságra az Ügető-Versenynaptárban.

 

 

 

16. §.

 

Tulajdonos Regiszter

 

 

1.  A Tulajdonos Regiszter a MÜM-be bejegyzett ügetők tulajdonosai és a tulajdonviszonyok bizonyitására szolgál. A Tulajdonos Regiszterbe történt bejegyzés a követelménye, hogy a tenyésztési és versenyzési tevékenységben az ügetőtulajdonos résztvehessen.

 

2.  A Tulajdonos Regiszter adatai a Lóútlevelet kiadó a jogszabályokban előírt szervezet (NÉBIH)  adatain alapulnak.

 

3.  A Tenyésztési Szabályzat értelmében tulajdonos az, aki a tulajdonjogot a korábbi tulajdonostól egy szerződés alapján (vásárlás, ajándék) megszerezte és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően a Tenyésztési Hatóság tulajdonosnyilvántartási rendszerében szerepel.

 

4.  Tulajdonosközösség bejegyzése lehetséges, amennyiben a tulajdonviszonyok kétséget kizáróan igazolásra kerülnek. Ebben az esetben meg kell nevezni egy meghatalmazottat.

 

5.  Az újszülött csikó tulajdonosának az ÜTOE a csikószületés idején az anya tulajdonosát, vagy bérlőjét jegyzi be.

 

6.  Az ÜTOE a tulajdonosváltozás időpontjának a lótulajdonos nyilvántartó betétlapon  megadott időpontot jegyzi be.

 

7.  A tulajdonosok, valamint - tulajdonosváltozások - bejegyzéséért az ÜTOE az érvényes díjazási rend szerint díjat szed.

 

8.  Az ügetők tulajdonosnyilvántartására vonatkozó részletes eljárásrendet a Törzskönyvezés Szabályzat tartalmazza.

 

 

 

17. §.

 

Tenyésztői Regiszter

 

 

1.  A Tenyésztői Regiszter a MÜM-be bejegyzett ügetők tenyésztőinek regisztrálására szolgál.

 

2.  A Magyarországon született belföldi csikó tenyésztőjéül az ÜTOE a csikószületés időpontjában az anyja bejegyzett tulajdonosát, vagy bérlőjét jegyzi be a Törzskönyvezési Szabályzatban foglaltak szerint.

 

3.  A Magyarországon kivül született belföldi ügető esetében az ÜTOE a Tenyésztői Regiszterbe a belföldinek minősített csikó anyjának a behozó tulajdonosát jegyzi be, amennyiben az alábbi követelmények teljesülnek:

 

a.)          A behozó tulajdonos bejegyzése a Tenyésztői Regiszterbe a behozatalt megelőzően.

b.)          Az anyakanca tulajdonosának bizonyitása az illetékes ország Ügető Méneskönyvének dokumentumai alapján a csikó születésének idején.

 

Amennyiben az a.), vagy b.) szerinti feltételek nem teljesülnek, az ÜTOE a csikó tenyésztőjeként csak az országot jegyzi be, ahol a behozott belföldi ügető született (tenyésztő ország).

 

4.  Behozott külföldi tenyésztőjéül az ÜTOE azt az országot jegyzi be, ahol a külföldi csikó született (tenyésztő ország).

 

 

 

18. §.

 

Tenyészprémium

 

 

1.  A Tenyészprémium a Tenyésztői Regiszterbe bejegyzett tenyésztők részére fordított olyan pénzösszeg, amelyet a versenyszervező a magyarországi teljesítményvizsgálatokban a versenykiírásban meghatározott versenydij kiegészitőjeként a tenyésztőnek, vagy a tenyésztő által átvételre feljogositott részére kifizet.

 

2.  A Tenyészprémium mértékét a versenyszervező és az ÜTOE közösen határozza meg.

 

 

 

19. §.

 

Jelentési kötelezettségek

 

 

1.  Valótlan (téves) és valótlanná vált méneskönyvi bejegyzéseket az ügető tulajdonosa köteles a tudomására jutás utáni 8 napon belül az ÜTOE-nek irásban jelenteni.

 

2.  A valótlan, vagy valótlanná vált méneskönyvi bejegyzések a MÜM-ben kijavitásra kerülnek:

 

a.)          A nem, szin, jegyek és esetleges további ismertetőjelek az ÜTOE általi  felülvizsgálatot követően,

b.)          herélés, amennyiben azt a végrehajtó állatorvos igazolja, megadva a herélt ügető adatait, az alkalmazott technikát és az ivartalanítás időpontját, melyet az állatorvos a Lóútlevélbe is bejegyez,

c.)          származás javítása (törlés/kizárás) származásellenőrzés eredménye alapján.

 

3.  Minden tulajdonos köteles az ÜTOE adatbekérésére, amely méneskönyvi bejegyzésekre vonatkozik, 21 naptári nap alatt irásban a bekért adatokat és iagzolásokat benyújtva válaszolni.

 

4.  A tulajdonos köteles az ügetőjét az állategészségügyi jogszabályoknak és a versenyszervező vakcinázási rendelkezéseinek megfelelően, amelyek az Ügetőverseny-naptárban kerülnek nyilvánosságra, vakcináztatni és a verseny előtt, vagy felszólitásra annak megtörténtét igazolni.

 

5.  A tulajdonos köteles, az ügetője azonosságát az első startja előtt egy az ÜTOE-vel  a Lóútlevél bemutatása alapján felülvizsgáltatni.

 

6.  Az ÜTOE a jelentésekről a bejegyzéseket folyamatosan hozza nyilvánosságra, az Ügetőverseny-naptárban.

 

 

 

20. §.

 

Törlés a Méneskönyvből

 

 

1.    Az ÜTOE törli az ügetőt a “A tenyésztésből és versenyzésből kivéve” megjegyzéssel az alábbi esetekben:

 

a.)          kijelentés a Méneskönyvből a tulajdonos által,

b.)          kivitel kiviteli jegy nélkül,

c.)          átmeneti kivitel esetén határidő túllépés,

d.)          tisztázatlan azonosság,

e.)          kétséges, nem helyesbitett származás esetén (származásellenőrzés alapján),

f.)          ügetők (elsősorban) anyakancák, melyekről, három egymást követő évben jelentés nem érkezik.

 

 

 

21. §.

 

Újbóli bejegyzés a Méneskönyvbe

 

 

1.  Az ÜTOE törölt ügetőt újból bejegyez a Méneskönyvbe, amennyiben az alábbi követelmények teljesülnek:

 

a.)          a tulajdonos kérelme,

b.)          az utoljára bejegyzett tulajdonos az újbóli bejegyzésről szóló irásos egyetértési nyilatkozatának benyújtása,

c.)          a Tenyésztési Bizottság engedélye,

d.)          a Tenyésztési Szabályzat 6., illetve 8. §. bejegyzési követelményeinek megléte.

 

2. Az újbóli bejegyzésekért az ÜTOE az érvényes díjazási rend szerint díjat szed.

 

 

 

22. §.

 

Tenyésztési Bizottság

 

 

1.  A Tenyésztési Bizottság az ÜTOE közgyűlése által megválasztott bizottság, a Tenyésztési Szabályzat betartásának felügyeletére.

 

2.  A Tenyésztési Bizottság különös kötelessége megvizsgálni és döntést hozni az alábbiakról:

 

a.)          Inditványok határidő meghosszabbitásra, amennyiben a kivételi lehetőségeket a Tenyésztési Szabályzat elviekben számitásba veszi,

b.)          inditványok a Behozatali Regiszterbe bejegyzésre,

c.)          inditványok helyesbitett származás bejegyzésére,

d.)          inditványok törölt ügető újbóli bejegyzésére,

e.)          indítványok november 15. után fedeztetési engedélyek kiadására, ez díjköteles, mely díj évente kerül megállapításra,

f.)          a MÜM-nek a Tenyésztési Szabályzatot érintő intézkedése elleni ellenvetés esetén,

g.)          minden egyéb a tenyésztést és tenyésztésszervezést érintő kérdésben, a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

 

3.  A Tenyésztési Bizottság, tenyésztési kérdésekben illetékes szakmai választmány, különös kötelessége az alábbi feladatok ellátása:

 

a.)          A fedeztetési engedély kiadására vonatkozó eljárás,

b.)          a tenyésztési program alakitására javaslat,

c.)          állásfoglalás a tenyésztés általános kérdéseiben,

d.)          javaslat a tenyésztési alap eszközeinek felhasználására, a költségvetési terv keretei között,

 

 

 

Záradék

 

 

A Tenyésztési Szabályzatot az ÜTOE 1994. október 25-i alakuló közgyűlése elfogadta. A Tenyésztési Szabályzatot az ÜTOE közgyűlése 1997. június 7-én módosította. A Tenyésztési Szabályzatot az ÜTOE közgyűlése 2012. október 12-én módosította. A Tenyésztési Szabályzat az ÜTOE közgyűlése 2013. február 1-én módosította. A Tenyésztési Szabályzat jelen módosított változatát az ÜTOE közgyűlése 2013. március 22-én elfogadta.

 

 

 

Budapest, 2013.március 22.