Tájékoztató a jelentési kötelezettségekről 2012

NyomtatáshozNyomtatáshoz

Az ügetőtenyésztés adatait a Magyar Ügető Méneskönyv Vezetőség (továbbiakban MÜM) tartja nyilván, de ez már néhány éve kiegészül a számítógépes nyilvántartással is.    A MÜM a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (továbbiakban MgSzH) keretei között működik.

 

A tulajdonosok nagyon fontos feladata az, hogy a rendszeres és pontos adatszolgáltatással megteremtsék a naprakész információs-bázis alapjait. Azok akik az ügetőtenyésztésben és versenyzésben mint tenyésztők, vagy futtatók résztvesznek a saját és az egész tevékenység érdekében tartsák be a jelentési kötelezettségeket! Aktuális és naprakész információkat csak az várhat, aki maga is eleget tesz az adatszolgáltatási kötelezettségeknek!

Az információk sorában az első helyen áll, hogy az ügető tulajdonosa egyértelműen megállapítható legyen. A tulajdonosváltozást a MÜM-nek haladéktalanul jelenteni kell a Tulajdonosváltozási Jelentőn.

A fedeztetési idény február 15-től július 31-ig tart. A fedeztetésen kívül megengedett a mesterséges termékenyítés friss és mélyhűtött spermával.

Embrióátültetés Magyarországon, illetve a MÜM-be bejegyzett kanca esetében tilos.

A fedeztetéseket a fedeztetést (termékenyítést) végző a Fedeztetési Jegyzőkönyvön (fedjegy) köteles nyilvántartani. A fedjegy szigorú elszámolású bizonylat, azt az MgSzH adja ki a fedezőmén tulajdonosának (kezelőjének) igénylése alapján, akivel egyúttal szerződést is köt. A fedjeggyel kapcsolatos részletes tennivalókról a fedezőmének kezelőinek a MÜM ad felvilágosítást.

 

A kancatulajdonos minden esetben győződjön meg arról, hogy a fedeztetést (termékenyítést) végző rendelkezik fedjeggyel és azt ki is tölti. A fedjegyek megfelelő példányait a szezon befejeztével meg kell küldeni a MÜM-nek, illetve átadni a kanca tulajdonosának.


Mesterséges termékenyítést csak a MgSzH által elismert és feljogosított termékenyítő állomás, illetve szaporodásbiológus végezhet.

 

Fedeztetni (termékenyíteni) csak a Fedezőmén Regiszterbe bejegyzett ménnel szabad. 

A fedezőmének fedeztetési engedélyét az ÜTOE adja ki, ezek minden évben meghosszabbításra kerülnek, amennyiben a mén tulajdonosa azt igényli. A fedeztetési engedélyt, illetve a meghosszabbítás iránti igényt az erre a célra rendszeresített űrlapon kell kérni, a beadási határidő november 15, az eljárás díja   10000 Ft   (tízezer). A határidő után beérkező kérelmek csak akkor kerülnek elbírálásra, ha a kérelmező a külön eljárás költségtérítését 50000 Ft-ot (ötvenezer) az ÜTOE részére megfizet.

Engedéllyel rendelkező méntől sperma mélyhűtéséhez külön engedélyt kell kérni, a kérelmet az ÜTOE-hoz kell benyújtani.


Friss és mélyhűtött sperma külföldről történő vásárlása előtt mindenképpen ajánlott a kapcsolatot felvenni az ÜTOE-vel, illetve a MÜM-mel. Csak olyan méntől vásárolható sperma, mely rendelkezik nyilvános fedeztetési engedéllyel és életben van, elhullott méntől spermát nem lehet importálni. Az illetékes külföldi ügető méneskönyvtől az okmányok beszerzése (származási igazolás, a mén DNS kártyája, stb.) az importáló tulajdonos feladata.


A Fedezőmén Regiszter ’A’ részébe bejegyzett mének bármely kancát fedezhetnek, a ’B’ részbe bejegyzettek csak a mén tulajdonosának kancáit. Ez érvényes a mesterséges termékenyítésre is. A fedezőmén tulajdonosa, illetve használója a mén használata során köteles a hatályos törvényeket, rendeleteket, előírásokat betartani, ez kizárólag az ő feladata.

A megszületett csikót a fedjegy 4. példányán kell bejelenteni, ezen túl ki kell tölteni az ellésbejelentő lapot is, a születést követő 8 (nyolc) napon belül. A nyilvántartási rendszerbe csak azon csikók kerülnek be, melyeket a fenti módon bejelentettek. Az Ellésbejelentő lapot a MÜM-től, vagy az ÜTOE-től lehet igényelni, ezen a csikóra vonatkozó minden adatot fel kell tüntetni. A rajzos ábrán be kell jelölni a csikó jegyeit és szőrforgóit, ha mód van rá akkor a csikó jegyeinek leírását is mellékelni kell. A csikó tenyésztőjének a kanca tulajdonosa, vagy bérlője számít, tenyésztőként azt lehet feltüntetni, aki a MÜM nyilvántartásaiban szerepel, ez a későbbiekben nem változtatható.

Az ügető nevét az Ellésbejelentő lapon kell javasolni, minden esetben három névjavaslatot szükséges megadni a kívánt sorrendben. A név elfogadása és véglegesítése a MÜM feladata. Abban az esetben, ha a névadás nem történik meg, úgy az ügető névtelen megjelöléssel szerepel. Az egy évjárathoz tartozó csikók ugyanazzal a kezdőbetűvel kezdődő nevet kapnak, de nem adható olyan név, mely az előző hasonló kezdőbetűjű évjáratban szerepelt és amely a jó ízlést, vagy személyiségi jogokat sért. A javasolt nevek nem állhatnak 15-nél több leütésből (betűk, írásjelek és szóközök). Ajánlatos kettő szóból álló nevet javasolni, mivel így minimális az esélye annak, hogy többen megegyező neveket választanak.


Idén (2012-ben) T betűvel kell nevet választani. (Mellékletben azon neveknek a listája, melyek nem választhatók, illetve amelyek nem javallottak.)

 

A csikó bélyegzése akkor történhet meg, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

1.       A csikó anyját az adott évben engedéllyel rendelkező mén fedezte és azt a fedjegyen határidőre a MÜM-nek bejelentették.

2.       A fedjegy 4. példányán és az ellésbejelentő lapon a csikó születését bejelentették.

3.       A csikót anyjától nem választották el (kivétel annak elhullása).

4.       A csikó tulajdonosa bemutatta a díjtételek befizetéséről szóló igazolást a MÜM-nek.


A bélyegzést a MÜM végzi a születés évében előzetesen egyeztetett időpontban. A szükséges technikai feltételekről a tulajdonos köteles gondoskodni (tűz, fa, vagy PB gáz pörzsölővel, két személy, akik a csikót szakszerűen megfogják). A bélyegzéssel egyidőben történik a származásellenőrzéshez szükséges vérvétel. A belföldi tenyésztésű csikók csak abban az esetben kerülnek a MÜM Születési Regiszterébe bejegyzésre, ha a fenti feltételeknek eleget téve bélyegzettek és ellenőrzött és igazolt származásúak. Abban az esetben, ha a csikó származása a DNS vizsgálat alapján kizárható a MÜM törli a nyilvántartásból és végrehajtja az átbélyegzést.


Abban az esetben, ha a bejelentést a tulajdonos szabályszerűen elvégezte, de vele a MÜM november 1.-ig a bélyegzés ügyében a kapcsolatot nem vette fel, úgy a tulajdonos késedelem nélkül jelezze ezt a tényt a MÜM Vezetőségnek.


A MÜM a bélyegzés során keletkezett kárért, balesetért felelősséget nem vállal. A nem megfelelő technikai feltételek esetén a MÜM a bélyegzést megtagadja.


A bélyegzés tűz által felhevített bélyegzővassal történik a nyeregtájékon 

 

-        Bal oldal: kerék és a születési év utolsó száma. 

-        Jobb oldal: folyószám az adott évben a bejelentés alapján.


Külföldről behozott ügetőnek rendelkezni kell Kiviteli Jeggyel (Exportcertificat), melyet az adott ország Ügető Méneskönyve állít ki. A Kiviteli Jegy csak abban az esetben érvényes, ha azon szerepel, hogy az ügetőt Magyarországra küldik, a cél megjelölésével (tenyésztés, versenyzés). A Kiviteli Jegy lehet ideiglenes, illetve végleges. Az ideiglenes Kiviteli Jegy a határidő lejárta után érvényét veszti. A Kiviteli Jegyen a behozó tulajdonos nevének kell szerepelni. A Kiviteli Jegy alapján a MÜM az ügetőt a Behozatali Regiszterbe jegyzi be. A Behozatali Regiszterbe herélt ügető nem kerül bejegyzésre.


Magyarországról kiszállításra kerülő ügetőt a MÜM a Kiviteli Regiszterbe jegyez be és Kiviteli Jegyet (Exportcertificat) állít ki. A Kiviteli Jegy lehet végleges és ideiglenes. Azon ügető, melyet Kiviteli Jegy nélkül szállítanak ki, a MÜM-ből törlésre kerül.


A tenyésztésben és versenyzésben csak a MÜM-be bejegyzett ügető vehet részt.

   

A következő jelentési kötelezettségeknek kell eleget tenni: 

 

-        Tulajdonváltozás   (Tulajdonosváltozási Jelentőn). 

-        Fedeztetési engedély kérelem   ,  illetve meghosszabbítás  (méntulajdonos). 

-        Fedeztetési Jegy kitöltése, beküldése   (méntulajdonos). 

-        A születés jelentése   (kancatulajdonos a fedjegy 4. példányán és ellésbejelentőn a születést követő 8 napon belül). 

-        Vetélés, életképtelen csikó, herélés jelentése   (formanyomtatványon). 

-        Az ügető kijelentése a MÜM nyilvántartásából:   elhullás, kiírtás, stb. (formanyomtatványon).

 


Ajánlatos minden bejelentésről fénymásolatot készíteni, ez különösen vonatkozik az ellésbejelentőre, továbbá célszerű minden bejelentést ajánlott levélként elküldeni.


Ezen tájékoztató az ÜTOE és a MgSzH előírásai alapján készült, minden itt nem részletezett kérdésben azok rendelkezései az irányadók.


Az ügetőtenyésztésben és futtatásban érdekeltek szíves figyelmét felhívom az érvényben lévő szabályok és határidők betartására. A szabályok és jelentési kötelezettségek megszegéséből eredő károkért a felelősség kizárólag az ügető tulajdonosát terheli.


További tájékoztatásul közlöm, hogy a tenyésztés, futtatás során a hatályos törvényeket, rendeleteket, szabályokat be kell tartani, ez kizárólag a tulajdonos, illetve a használó felelőssége. Az állategészségügyi és az állatvédelmi rendszabályok betartására külön kiemelt figyelmet kell fordítani.

 

Az ÜTOE a tenyésztést és futtatást érintő kérdésekben minden érdeklődő rendelkezésére áll. A szükséges formanyomtatványok az ÜTOE irodájában rendelkezésre állnak, azokat a tenyésztők és tulajdonosok ingyenesen igényelhetik.

 Ügető Tenyésztők Országos Egyesülete (ÜTOE)

Budapest, 1101 Albertírsai út 2-4.

Budapest, Pf 296/1  1437   

Tel/fax: 1-264-2202

www.ugeto.com

email: ugeto@ugeto.com

 

 

 

 

 

A Magyar Ügető Méneskönyv (MÜM) címe:

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

Magyar Ügető Méneskönyv Vezetőség

 

Bélley Márta méneskönyvvezető

 

1525 BUDAPEST 114. Pf. 30, 93

1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.


Tel.: 1-336-9243 Fax: 1-336-9082

 

 

 

 

*******************************************

 

  Azon T betűs nevek listája, melyek nem választhatók   (1990-es évjárat).

 

 

Tabletta

Tabán

Táborhely

Tábornok

Tádé

Tahiti

Tajtékkő

Takarék

Takarodj!

Taksa

Taksony

Talány

Táltos

Tamariscus

Tamás

Tán mégis

Tanár

Táncdal

Táncos

Tangó

Tanítónő

Tanonc

Tante

Tanti

Tanuló

Tanya

Tapi Bear

Tapintatos

Taps

Tar

Tárca

Tárkony

Tarló

Tarzan

Tátika

Tatjana

Távirat

Távoli

Tearózsa

Ted

Tégla

Teherán

Téka

Tékozló

Téli rege

Teljesség

Temze

Tenger

Tengerész

Tenkes

Tenyeres

Teodor

Tercett

Teresa

Teréz

Terka

Térkép

Terminus

Terv

Testőr

Tét

Téta

Tettes

Teveszőr

Texas

Tézis

Thalia

The Mount

Theo

Theseus

Thomas

Tiba

Ticiano

Tigris

Tilalom

Tilolt

Timi

Timoty

Timur Lenk

Tina

Tini Babe

Tinta

Tipp

Tiptop

Tiroli hölgy

Tirza

Tiszt

Tisztás

Titánia

Titkárnő

Titok

Titoknok

Tivadar

Tivoli

Tocsogó

Tódor

Töhötöm

Tokaj

Tókirály

Toldi

Tolvaj

Tombola

Tomi

Tömlöc

Tonik

Tonio

Tónus

Top Hanover

Top-less

Tördemic

Torero

Torino

Tornádó

Tornász

Törpe

Torry Syms

Törtarany

Történész

Törzs úr

Tótágas

Totem

Tótlány

Totó

Tova

Tőzike

Trafikos

Transville

Traviata

Trécselő

Treff

Trendy

Trezor

Tribli

Triccs-traccs

Trícia

Trilla

Trinitárius

Tripszin

Trófea

Trópusi szél

Trükkös

Tubák

Tudós

Tudósító

Tulipán

Tündöklő

Tüneményes

Tunézia

Tünt idő

Turbó

Turné

Túró Rudi

Tussy

Tutajos

Tűzfény

Túzok

Tyrone

 

 

 

 

 

 

Azon nevek listája melyek választása nem javallt (1968-as évjárat).

Tabu

Tagadás

Tajték

Takaros

Taktika

Talentum

Talizmán

Tallér

Talmi

Találka

Talán

Tamara

Tambura

Tamburás

Tamina

Tamás bácsi

Tangens

Tankréd

Tanmese

Tanító

Tanú

Tapir

Tapolca

Tarantella

Tarokk

Tas

Tasziló

Tatárka

Teca

Tekla

Telepátia

Templar

Teodóra

Teofil

Terefere

Terelő

Terrakotta

Tetszetős

Teória

Tibi

Tiborc

Tibéria

Tihamér

Tihany

Tilda

Tilinkó

Timea

Timur

Tinike

Tinódi

Tiroli

Tirpák

Titkos

Titusz

Titán

Tizedes

Toccata

Tolcsva

Tollnok

Tomaj

Topáz

Torbágy

Torkos

Torna

Tornác

Torreador

Torta

Tosca

Tovább!

Tradíció

Tragika

Tramini

Trisztán

Trombitás

Trubadur

Trucc

Tréfa

Tubarózsa

Tubica

Tullia

Turpis

Tusa

Tábla

Tájfun

Táncdal

Táncosnő

Tárlat

Tátra

Téglás

Téli est

Ténsasszony

Téta

Tétova

Tévedés

Tévhit

  st

Tóbiás

Törekvő

Törtető

Töröklány

Tücsök

Tündér

Tünemény

Türelmes

Türkiz

Tüstént