Közlemény - Tájékoztató a jelentési kötelezettségekről - szolgáltatási díjak

NyomtatáshozNyomtatáshoz

Tisztelt Ügetőtenyésztők, Ügetőtulajdonosok, Látogatók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 2013. március 20. napjával az ügető lófajta nemzetközi előírásoknak megfelelő törzskönyvezésének az Ügető Tenyésztők Országos Egyesülete általi végzését jóváhagyta.  

Ez azt jelenti, hogy ettől az időponttól kezdődően a Magyar Ügető Méneskönyv vezetését egyesületünk látja el.  

Kérjük Önöket, hogy a törzskönyvezéssel kapcsolatos kérdésekkel egyesületünket keressék. 


Egyúttal kérjük, hogy postai küldeményeiket az egyesület postai címére küldjék: 


1437 Budapest Pf. 296/1

 

email: ugeto@ugeto.com

Az oldal alján olvashatók a 2013. június 1-től érvényes szolgáltatási díjak.TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGETŐ TENYÉSZTŐK ÉS TULAJDONOSOK RÉSZÉRE A JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL

 Az ügetőtenyésztés és –törzskönyvezés adatait a Magyar Ügető Méneskönyv (továbbiakban MÜM) tartja nyilván. A MÜM az Ügető Tenyésztők Országos Egyesülete (továbbiakban ÜTOE) Tenyésztési Szabályzata és Törzskönyvezési Szabályzata szerint működik a NÉBIH határozata alapján.

 A tenyésztésben és versenyzésben csak a MÜM-be bejegyzett ügető vehet részt!

 Az alábbi rövidített tájékoztató nem teljes körű, a részletes információs anyagot az egyesület honlapján lehet megtalálni: www.ugeto.com

 Tulajdonos nyilvántartás

 A tulajdonosi nyilvántartást és annak változásait minden Magyarországon született és importált ügető esetében a NÉBIH Lóútlevél Irodája végzi (1144 Budapest, Remény u. 42/b., telefon: 316-0663, fax: 316-0664, email: loutleveliroda@mgszh.gov.hu).

 A tulajdonos változást a Lóútlevél mellékletét képező Lótulajdonos nyilvántartó lapon - a Lóútlevél egyidejű beadásával kell a NÉBIH Lóútlevél Irodájának benyújtani.

 Az ÜTOE-nál a bejegyzett tulajdonos változást 8 napon belül be kell mutatni, valamint ki kell tölteni a Tulajdonosi Regisztrációs lapot.

 A fedeztetések nyilvántartása

 Fedeztetni, termékenyíteni csak az adott évre, az ÜTOE által kiadott fedeztetési/termékenyítési engedéllyel rendelkező ménnel szabad.

 A mén fedeztetési/termékenyítési engedélyét jól látható helyen ki kell függeszteni és a fedeztetési állomásnak adott évre érvényes fedeztetési szerződéssel kell rendelkeznie.

 A fedeztetési idény február 15-től július 31-ig tart. A méntartó a Fedeztetési Jegyzőkönyveket az előírásoknak megfelelően kell naprakészen vezesse. Az 1. példányt a kanca első fedeztetését követő egy hónapon belül az ÜTOE-nak megküldi, a 2. példányt augusztus 15-ig az ÜTOE-nak megküldi, a 3. példány a fedeztetési állomásé, míg a 4. példány a kanca tulajdonosé.

 Kimúlt, esetleg elveszett mén spermája csak a kimúlás illetve elveszés évében használható. Sperma import előtt szükséges az ÜTOE illetékesével konzultálni a behozatal feltételeiről.

Mesterséges termékenyítést csak a NÉBIH által elismert és engedélyezett termékenyítő állomás, illetve szaporodásbiológus végezhet.

 Külföldön történt fedeztetés/termékenyítés esetén hivatalos fedeztetési jegy és a mén DNS kártyája is szükséges. Embrió transzplantáció és klónozás tilos.

 Ellés (születés) nyilvántartása

 A megszületett csikót a Fedeztetési Jegyzőkönyv 4. példányán található Tenyészeredmény-bejelentő lapon kell bejelenteni. Ez a lap szolgál az eredménytelen fedeztetés bejelentésére is. Az életképes csikókról Ellésbejelentő lapot kell kiállítani a születést követő 8 napon belül. A bejelentéssel együtt a tenyésztő (tulajdonos) kéri a csikó MÜM-be történő előzetes nyilvántartását, megjelölését a származás ellenőrzés elvégzését és a jelzi a lóútlevél igénylést.

 Az Ellésbejelentő lapon a megszületett csikó jegyeit és szőrforgóit kell feltüntetni.

A csikó tenyésztőjének az anyakanca lóútlevelében tulajdonosként bejegyzett természetes vagy jogi személy számít.

 Névadás

 A MÜM-be bejegyzett csikók évente mindig azonos betűvel kezdődő nevet kaphatnak. A tulajdonos az Ellésbejelentő lapon névjavaslatot ad, lehetőleg hármat. Nem adható olyan név, mely az előző hasonló kezdőbetűjű évjáratban szerepelt.

  Azonosítás, jelölés

 A csikó azonosítása, jelölése a születés után a 3-6. hónapban, még az anyja alatt történik meg. Az eljárás magában foglalja a csikó adatainak, jegyeinek leírását a mintavételt származásellenőrzésre, a transzponder beültetését, és a Lóútlevél jogszabályok szerinti igénylését.

 A csikó jelölése akkor történhet meg, ha az alábbi feltételek maradéktalanul teljesülnek:

1.      A csikó anyját az adott évben engedéllyel rendelkező mén fedezte és a fedeztetést határidőre az előírások szerint a MÜM-nek bejelentették.

2.      Az Ellésbejelentő lapon és a Tenyészeredmény-bejelentőn a csikó születését bejelentették.

3.      A csikót anyjától nem választották el (kivétel az anyakanca elhullása).

4.      A csikó tulajdonosa bemutatta a díjtételek befizetéséről szóló igazolást az ÜTOE illetékesének.


A transzponderes jelölést kizárólag az ÜTOE által megbízott állatorvos végzi. A transzpondert az ÜTOE jutányos áron biztosítja. A szükséges technikai feltételekről a tulajdonos köteles gondoskodni (a dokumentumok bemutatása, a csikó szakszerű megfogása, stb.).

 A jelöléssel egy időben történik a származásellenőrzéshez szükséges mintavétel (vérvétel). A származásellenőrzéshez szükséges, megrendelőlappal ellátott, pontosan jelölt vérmintát az ÜTOE juttatja el a vizsgálatot végző intézménybe. A származásellenőrzést - térítés ellenében - a NÉBIH Immunogenetikai Laboratóriuma végzi el.

 A belföldi tenyésztésű csikók csak abban az esetben kerülnek a MÜM Születési Regiszterébe bejegyzésre, ha a fenti feltételeknek eleget téve megjelöltek, ellenőrzött és igazolt származásúak.

 Amennyiben az anyakanca elhullott és a csikót dajkaságba adták, vagy a csikó anyjával együtt eladásra kerül vagy a tartási hely megváltozott, akkor erről a tulajdonos haladéktalanul (48 órán belül) köteles értesíteni a MÜM Vezetőségét.

 Abban az esetben, ha a csikó származása a DNS vizsgálat alapján kizárható, a csikót az ÜTOE törli a nyilvántartásból, így a csikó ismeretlen származásúnak számít.

Az ÜTOE a jelölés és mintavétel során keletkezett kárért, balesetért felelősséget nem vállal. A nem megfelelő technikai feltételek esetén az ÜTOE a jelölést megtagadhatja.

 

Abban az esetben, ha idegen transzpondert találnak a csikóban, úgy az eljárást felfüggesztik.

 Az ÜTOE a csikójelölés, azonosítás alkalmával a helyszínen felvett Csikójelölési Jegyzőkönyv egy példányát a tulajdonos részére átadja.

 A jelölés során a tulajdonosnak írásban kell kérnie a csikó Lóútlevelének kiállítását az arra a célra rendszeresített nyomtatványon a 29/2000. (VI. 9.) FVM rendelet, az 504/2008/EK bizottsági rendelet előírásai valamint a 110/2013 (IV. 9.) kormány rendelet szerint. Az azonosítással egy időben kiállított lóútlevél-kérelmeket az ÜTOE a Lóútlevelet kiadó szervezet (NÉBIH) részére továbbítja.

 Azon ügető mely 2013 előtt született vagy külföldről került behozatalra és nincs transzponderrel megjelölve a hatályos előírások szerint pótlólag megjelölésre kerül.

  

Névváltoztatás

 Az ügető élete során az átnevezés - a tulajdonos kérelmezése és javaslata alapján - egyszer lehetséges mielőtt versenyben futott vagy tenyésztésbe állt. Az átnevezésre az ügető évjáratára vonatkozó névadási szabályok az érvényesek Az ügető eredeti nevét a név után zárójelben fel kell tüntetni.

  

Változások jelentése

 Az ÜTOE a MÜM-ben az alábbi adatokat a „Jelentés ügető állapotában beállt változásról” nyomtatványon történt bejelentés alapján módosítja:

 

Kiírtás, elhullás                                                                               

Herélés                                                                                            

Névváltoztatás                                                                                

Törlés a Méneskönyvből                                                                 

Kijelentés a Méneskönyvből                                                           

Kiírtás, elhullás esetén a tulajdonos köteles a Lóútlevelet az ÜTOE részére megküldeni, mely a Lóútlevelet az azt kiadó szervezet (NÉBIH) részére továbbítja.

 Az ÜTOE a tudomásra jutás után – haladéktalanul - a MÜM nyilvántartásaiból az alábbi esetekben törli az ügetőt:

 Kivitel kiviteli jegy nélkül                                                               

Átmeneti kivitel esetén határidő túllépés

  

Behozatal külföldről

 A Behozatali Regiszterbe az ügető bejegyzését formanyomtatványon kell megtenni, amennyiben a tulajdonos nem regisztrált, akkor egyúttal a tulajdonosi regisztrációt is kérnie kell.

 Külföldről behozott ügetőnek rendelkezni kell a Kiviteli Jeggyel (Export certificate), melyet az adott ország Ügető Méneskönyve állít ki. A Kiviteli Jegy csak abban az esetben érvényes, ha azon szerepel, hogy az ügetőt Magyarországra küldik, a cél megjelölésével (tenyésztés, versenyzés). A Kiviteli Jegy lehet ideiglenes, illetve végleges. Az ideiglenes Kiviteli Jegy a határidő lejárta után érvényét veszti. A Kiviteli Jegyen tulajdonosként szereplő név a behozó tulajdonos. A Kiviteli Jegy alapján az ÜTOE az ügetőt a Behozatali Regiszterbe jegyzi be. a Tenyésztési Szabályzat előírásai alapján. A bejelentéssel egy időben a tulajdonos köteles a Lóútlevelet bemutatni a tulajdon változás bejegyzésével.

  Kivitel (külföldre)

 A Kiviteli Jegy (Export certificate) kiállítását (a bejelentést) formanyomtatványon kell igényelni.

Magyarországról kiszállításra kerülő ügetőt az ÜTOE a Kiviteli Regiszterbe jegyez be és Kiviteli Jegyet (Export certificate) állít ki. A Kiviteli Jegy lehet végleges vagy ideiglenes.

 Azon ügető, melyet Kiviteli Jegy (Export certificate) nélkül szállítanak ki - a tudomásra jutás után - a MÜM-ből törlésre kerül.

 A Behozatali és a Kiviteli Regiszterbe történő bejegyzésért az ÜTOE díjat szed az érvényes díjtáblázat szerint.

  

Kijelentés

 (A tulajdonos kijelentheti a lovát a nyilvántartásból.)

 Azon ügetők (elsősorban kancák), melyekről 3 tenyésztési éven keresztül nem érkezik jelentés, automatikusan kivezetésre kerülnek.

 Abban az esetben, ha az ügető újból bekerül a rendszerbe, akkor a kijelentőnek (az utolsó ismert tulajdonosnak) hozzá kell járulnia a bekerüléshez.

 Az ügető MÜM-be történő újbóli bejegyzését formanyomtatványon kell kérelmezni, amennyiben a tulajdonos nem regisztrált, akkor egyúttal a tulajdonosi regisztrációt is kérnie kell.

 Az alábbi adatokat kell megadni az újbóli bejegyzéshez:

Az ügető neve, a Lóútlevél száma

A tulajdonos neve

Az utolsó tulajdonos neve

Az utolsó tulajdonos hozzájárulása

 
Azonosítás

  Minden lovat, amely először fut versenyben az első futása előtt azonosítani kell annak Lóútlevele alapján, illetve a verseny előtt, amennyiben külföldről érkezik. Az azonosítás az ÜTOE illetékese és a versenyszervező hivatalos állatorvosa által történik.

  A tenyésztőknek, ill. tulajdonosoknak az alábbi nyomtatványokon kell eleget tenniük bejelentési  kötelezettségüknek  

-          Tulajdonváltozás (Lótulajdonos nyilvántartó betétlapon). 

-          Fedeztetési engedély kérelem, illetve meghosszabbítás (méntulajdonos). 

-          Fedeztetési Jegy kitöltése, beküldése (méntulajdonos). 

-          Az ellés jelentése (kancatulajdonos vagy megbízottja Tenyészeredmény-bejelentőn és Ellésbejelentőn a születést követő 8 napon belül). 

-          Vetélés, életképtelen csikó, herélés jelentése (formanyomtatványon). 

-          Az ügető kijelentése a MÜM nyilvántartásából: elhullás, kiirtás, export, stb. (formanyomtatványon).

  

Ez a tájékoztató a hatályos ÜTOE Tenyésztési Szabályzata és Törzskönyvezési Szabályzata alapján készült. Minden itt nem részletezett kérdésben a szabályzatokban foglaltak az irányadók.

 Minden a MÜM nyilvántartásában szereplő természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság köteles az adataiban beállt változásról az ÜTOE-t haladéktalanul (legkésőbb 8 napon belül) értesíteni.

Az ÜTOE a Tenyésztési Szabályzat előírásai alapján az ügetők tulajdonosaitól a változások bejegyzéséért és a szükséges eljárásokért díjat szed, melynek nagyságát évente határozza meg. A késedelmes bejelentésekért és az abból eredő külön eljárásokért pótdíjat számol fel.


A szabályok és jelentési kötelezettségek megszegéséből eredő károkért a felelősség kizárólag az ügető tulajdonosát/tartóját terheli.


A tenyésztés, futtatás során a hatályos törvényeket, rendeleteket, szabályokat be kell tartani, ez kizárólag a tulajdonos, illetve a tartó (használó) felelőssége. Az állategészségügyi és az állatvédelmi rendszabályok betartására kiemelt figyelmet kell fordítani!

 

Az ÜTOE minden a tenyésztést és futtatást érintő kérdésben az érdeklődők rendelkezésére áll. A szükséges formanyomtatványok az ÜTOE irodájában rendelkezésre állnak, azokat a tenyésztők és tulajdonosok ingyenesen igényelhetik.


Ügető Tenyésztők Országos Egyesülete (ÜTOE)

Kótun Károly tenyésztésvezető

 

Budapest, 1101 Albertirsai út 2-4.  

Ügyfél fogadás: szerdánként 10-től 16-ig, illetve előzetes egyeztetés alapján. Telefon: 30/3297300

 

Budapest, Pf 296/1  1437     

Fax: 1-264-2202

www.ugeto.com

email: ugeto@ugeto.comAzon U betűs nevek listája, melyek nem választhatók (1991-es évjárat).

 

U. Yocum

Uanita

Uborka

Uccello

Uccu!

Ucsora

Udon de M.

Udvarhely

Udvari

Udvari bohóc

Udvarias

Udvarnok

Udvaronc

Ufer

Uffizi

Ufó

Ufo Speedy

Ufófény

Ugly Boy

Ugo bácsi

Ugod

Ugródeszka

Ugyan

Ugyanaz

Úgynevezett

Úgyse!

Új-Mexikó

Újfalu

Ujgur

Újító

Ujjas Hanover

Ujjongó

Újmódi

Újra itt van!

Újsziget

Újvárfalva

Ukk

Ukk-mukk-fuk

Ukrajna

Ulan

Ulanova

Ulbria

Ulema

Ulietta

Ulite

Ulla

Ulm

Ulrika N.

Ulti

Ultima Ratio

Ultimátum

Ultra F.

Ultra Magnus

Ultra Mount

Ultra Viola

Ultrahang

Ultramarin

Umbrella

Umbulda

Unaccepted

Unaloműző

Unatkozó

Uncle Sam

Undok

Undokocska

Ungarin

Ungenirt

Ungvár

Unibella

Unica

Unicornis

Unicum

Uniformis

Unió

Union Jack

Unique Lady

Unisono

Universum

Unka

Unkari

Unkas

Unoka

Unokám se látja

Unschuldig

Unszoló

Untató

Uny

Up

Up Star

Up to Date

Upet

Ura

Uracska

Uralkodó

Uram

Urambátyám

Uranides

Uránium

Uránusz

Urbánia

Urbino

Ureáz

Urémia

URH Lady

Úrhölgy

Urido

Úriember

Úrinő

Urlaub

Urna

Ursula N.

Ursus

Urtica

Uruguay

Urumcsi

Úrvölgy

Urzu

Uschi

Usgyi

Usikám

Usua

Uszály

Úszóláp

Usztasa

Usztria

Usztyinov

Uta

Utalványozó

Utánnyomás

Utánzó

Utasítás

Utastárs

Utász

Utazó

Utcalány

Utélia

Utilapu

Utka

Útlevél

Utódom

Utolsó

Utópista

Útravaló

Utrillo

Uxor

Uzsa

Uzsonna

Uzsonnaidő

Uzsora

Übü

Üdítő

Üdülő

Üdülőhely

Üdvöm

Üdvöskénk

Üdvözlet

Ügess!

Ügyeletes

Ügyes

Ügyeskedő

Ügyész

Ügyfél

Ügyintéző

Ügynök

Ügyvivő

Üllő

Ülnök

Ünnepelt

Ünneprontó

Ünnepség

Ürü

Ürügyeink

Üszög

Ütemes

Üveggolyó

Üveghegy

Üzér

Üzletasszony

Üzletrész

  

Azon U betűs nevek listája, melyek választása nem javallt (1969-es évjárat).

  

Ubrik Borbála

Ubul

Uccu!

Udine

Udo

Udvarhölgy

Udvarlás

Udvarló

Ufa

Uganda

Ugar

Ugocsa

Ugra-bugra

Ugrifüles

Ugyis

Uhu

Újbor

Újhold

Ujjas

Ujjé

Újonc

Újságíró

Ukáz

Ukkon

Ulanka

Ulánus

Ulászló

Ulica

Ulixes

Ulrik

Ulrika

Ulster

Ultimo

Ultra

Ultra Hanover

Ultrahang

Umberto

Umbo

Umbria

Una Corda

Unalmas

Unalom

Uncia

Undine

Ung

Uniola

Upor

Ural

Urán

Urania

Úrfi

Urho

Uriás

Úrilány

Úrimuri

Úrnő

Ursula

Uru

Uszály

Utah

Utalvány

Utas

Utcabál

Útifű

Utitárs

Utód

Útonálló

Utópia

Úttalan

Úttörő

Útvesztő

Uxor

Úz Bence

Uzsorás

Üde

Üdvöske

Ügyefogyott

Ügyelő

Ügyes

Ünnep

Ünnepély

Ürge

Ürhajós

Ürmös

Üröm

Ürügy

Üsd-vágd!

Üstdob

Üstökös

Ütem

Üveggyöngy

 

Üzenet

 

 

Ügető Tenyésztők Országos Egyes ü l e te, Magyar Ügető Méneskö n yv

 

 SZOLGÁLTATÁ S I DÍJAK -  2013.

 

 

C sikóazonosítás, jelölés

    KKV státu s zú pa rtner r é s re

    nem KKV státuszú partner r é s re

+ tr ans z ponder

 és s rmazá s eller z é si költségek

 

2.000 Ft/c sikó

4.000 Ft/c sikó

500 Ft/db

 

L óazonosítás

3. 000 Ft/ló

Kiszállási díj

70 Ft/km

Fe deztetések nyilvántartási díja

    KKV státu s zú pa rtner r é s re

    nem KKV státuszú partner r é s re

 

3. 000 Ft/fedeztetett kanca

5.000 Ft/fedeztetett kanca

F edezőmén t ö rzsnyvi nyilvántartási díja

    KKV státu s zú pa rtner r é s re

    nem KKV státuszú partner r é s re

 

2.000 Ft/fedezőmén

18.000 Ft/fedezőmén

Tenyészkanca törzsnyvi nyilvántartási díja

    KKV státu s zú pa rtner r é s re

   nem KKV státu s zú pa rtner r é s re

 

ingyenes

16.000 Ft/kanca

Kivitel külföldre

   Végleges E xport Ce rtificate

    I deiglenes Export Certificate

 

10. 000 Ft/ló

5.0 00 Ft/ló

Behozatal külföldről

+ azonosítás,+kiszállási díj

               Ideglenes nyivántartásba vétel                  

 

10.000 Ft/ló     

5.000 Ft/ló

Névadási díj (a születési év után)

10.000 Ft

N évváltoztatás

20.000 Ft

Tulajdonosi regisztráció

5.000 Ft

Csikójelölési jegyzőkönyv másodlat

+ azonosítá s,+ kis llás

 

3.000 Ft

Különeljárási díj*

50.000 Ft

 

*    A különeljárási díjon felül a szolgáltatásokat ki kell fizetni.

     

 

A fenti szolgáltatási díjakat az ÁFA nem terheli.

 

Utazási költségtérítés:

Mintavétel: 2500 (állategészségügyi díjtétel)

Transzponder behelyezés: 2500 (állategészségügyi díjtétel)

DNS vizsgálat: 10.000 **

Lóútlevél: 4000 **

 

** hatósági ár