Tájékoztató a jelentési kötelezettségekről - 2017

NyomtatáshozNyomtatáshoz

Az ügetőtenyésztés és -törzskönyvezés adatait a Magyar Ügető Méneskönyv (továbbiakban MÜM) tartja nyilván. A MÜM az Ügető Tenyésztők Országos Egyesülete (továbbiakban ÜTOE) Tenyésztési Szabályzata és a Törzskönyvezési Szabályzata szerint az ÜTOE keretei között működik.

A tulajdonosok fontos feladata az, hogy a rendszeres és pontos adatszolgáltatással megteremtsék a naprakész információs-bázis alapjait. Aktuális információkat csak az várhat, aki maga is eleget tesz az adatszolgáltatási kötelezettségeknek.

Tulajdonos-nyilvántartás

Az információk sorában az első, hogy az ügető tulajdonosa egyértelműen megállapítható legyen. A tulajdonosok nyilvántartását a Lóútlevelet kiadó szervezet végzi a Lóútlevélbe, mint hatósági bizonyítványba, történő bejegyzéssel. Minden Magyarországon született és az országba behozott ügető tulajdonosát és annak változásait a Lóútlevelet kiadó szervezetnek kell bejelenteni. A tulajdonosváltozást a Lóútlevél mellékleteként kiadott Lótulajdonos Nyilvántartó Betétlapon kell jelentenie az új tulajdonosnak, egyidejüleg megküldve a Lóútlevelet a kiadó szervezet részére a szükséges bejegyzések céljából.

Az új tulajdonos a Lóútlevelet az ÜTOE-nél köteles bemutatni a tulajdonosváltozást követően haladéktalanul (legkésőbb 8 napon belül) és amennyiben új tulajdonos, úgy adatait a Tulajdonosi Regisztrációs Lap kitöltésével be kell jelenteni.

Fedeztetések nyilvántartása

A fedeztetési idény február 15-től július 31-ig tart. A fedeztetésen kívül megengedett a mesterséges termékenyítés friss és mélyhűtött spermával. Embrióátültetés, klónozás Magyarországon, illetve a MÜM-be bejegyzett kanca esetében tilos.


A fedeztetéseket a fedeztetést (termékenyítést) végző a Fedeztetési Jegyzőkönyvön köteles nyilvántartani. Ez szigorú elszámolású bizonylat, azt az ÜTOE adja ki és juttatja el a fedezőmén tulajdonosának (kezelőjének) az igénylése alapján, miután szerződést kötött. A Fedeztetési Jegyzőkönyvvel kapcsolatos részletes tennivalókról a fedezőmének kezelőinek az ÜTOE ad felvilágosítást.

A Fedeztetési Jegyzőkönyv megfelelő példányait át kell adni a kancatulajdonosnak, illetve a szerződésben foglaltak szerint el kell velük számolni az ÜTOE felé.


Mesterséges termékenyítést csak a NÉBIH által elismert és feljogosított termékenyítő állomás, illetve szaporodásbiológus végezhet.

Friss és mélyhűtött sperma külföldről történő vásárlása előtt mindenképpen fel kell venni a kapcsolatot az ÜTOE-vel. Csak olyan méntől vásárolható sperma, mely rendelkezik nyilvános fedeztetési engedéllyel, továbbá a sperma engedéllyel rendelkező mesterséges állomáson készült és az előírt állategészségügyi okmányok kísérik. Elhullott vagy elveszett méntől csak az elhullást vagy elvesztést követő évben lehet használni a spermát. Az illetékes külföldi ügető méneskönyvtől az okmányok megrendelése az importáló tulajdonos feladata.


A Fedezőmén Regiszter ’A’ részébe bejegyzett mének bármely kancát fedezhetnek, a ’B’ részbe bejegyzettek csak a mén tulajdonosának kancáit. Ez érvényes a mesterséges termékenyítésre is. A fedezőmén tulajdonosa, illetve használója a mén használata során köteles a hatályos törvényeket, rendeleteket, előírásokat betartani, ez kizárólag az ő feladata.

Születés nyilvántartása

A megszületett csikót az Ellésbejelentő Lapon kell bejelenteni haladéktalanul (legkésőbb 8 napon belül). Ezt az okmányt az ÜTOE-nak kell beküldeni. Az Ellésbejelentő beküldése helyettesíthető a születés emailben történő beküldésével. A kanca fedeztetéséhez kapcsolódó más eseményt is (vetélés, életképtelen csikó, a kanca elhullása, stb.) be kell jelenteni levélben vagy emailben.

A jelentéssel a tenyésztő elindítja a csikó azonosításának (nyilvántartásba vételének) folyamatát. Az jelentésben az alábbi adatokat kell megadni: a fedeztetési jegyzőkönyv sorszáma, a csikó színe, neme, az utolsó fedeztetés dátuma, a születés dátuma, az apa neve, az anya neve, a csikó tulajdonosának a neve (az anyakanca tulajdonosa), a csikó tartási helye, javasolt név (ajánlott 3 javaslat a kívánt sorrendben). 

Külföldön fedeztetett anyakanca fedeztetési adatait annak az országnak az Ügető Méneskönyve kell, hogy igazolja (nemzetközi fedeztetési jegyen), ahol a fedeztetés történt. Sem embrió transzplantáció, sem klónozás eredményeként létrejött vemhességből született csikó nem jegyezhető be a Születési Regiszterbe.

Az ügető nevét az Ellésbejelentő lapon kell javasolni, ajánlott több nevet megadni, melyek több szóból állnak. A nevet legkésőbb a csikó jelölésekor írásban javasolni kell. A név elfogadása és véglegesítése az ÜTOE feladata. A javasolt nevek nem állhatnak 20-nál több leütésből (betűk, írásjelek és szóközök). A javasolt név nem sértheti a jó ízlést és személyiségi jogokat, nem lehet ismert ügető neve, nem tartalmazhat számokat, stb.

Azonosítás, jelölés

A csikó azonosítása, jelölése a születés után a 3-6. hónapban, még az anyja alatt történik meg. Az eljárás magában foglalja a csikó adatainak, ismertető jegyeinek leírását a mintavételt származásellenőrzésre, a transzponder beültetését és a tulajdonos által a Lóútlevél igényléséhez szükséges okmányok kitöltését (29/2000. (VI. 9.) FVM rendelet és az 504/2008/EK bizottsági rendelet).

A csikó jelölése akkor történhet meg, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

1.    A csikó anyját az előző évben engedéllyel rendelkező mén fedezte és a fedeztetést határidőre az előírások szerint az ÜTOE-nak bejelentették.

2.    Az Ellésbejelentő lapon vagy emailben a csikó születését bejelentették.

3.    A csikót anyjától nem választották el (kivétel az anyakanca elhullása).

4.    A csikó tulajdonosa bemutatta a díjtételek befizetéséről szóló igazolást az ÜTOE-nak.


A csikó azonosítását (nyilvántartásba vételét) az ÜTOE tenyésztésvezetője végzi, ezzel egyidőben kerül sor a transzponderes jelölésre is, melyet kizárólag az ÜTOE által megbízott állatorvos végezhet az ÜTOE által biztosított transzponder beültetésével. A szükséges technikai feltételekről a tulajdonos köteles gondoskodni (a dokumentumok bemutatása, a csikó szakszerű megfogása, stb.).

Ezzel egyidőben történik a származásellenőrzéshez szükséges mintavétel (vérvétel). A származásellenőrzést - térítés ellenében - a NÉBIH Immunogenetikai Laboratóriuma végzi el.

A belföldi tenyésztésű csikók csak abban az esetben kerülnek a MÜM Születési Regiszterébe bejegyzésre, ha a fenti feltételeknek eleget téve megjelöltek, ellenőrzött és igazolt származásúak.

Amennyiben az anyakanca elhullott és a csikót dajkaságba adták, vagy a csikó anyjával együtt eladásra kerül, a tartási hely megváltozott, akkor erről a tenyésztő/tartó haladéktalanul (48 órán belül) köteles értesíteni az ÜTOE-t.

Abban az esetben, ha a csikó származása a DNS vizsgálat alapján kizárható a csikót az ÜTOE törli a nyilvántartásból, így a csikó ismeretlen származásúnak számít.

Az ÜTOE a jelölés és mintavétel során keletkezett kárért, balesetért felelősséget nem vállal. A nem megfelelő technikai feltételek esetén az ÜTOE a jelölést megtagadja.

 

Abban az esetben, ha az Ellésbejelentőn lévő azonosítási adatok nem egyeznek (nagy eltérést mutatnak) a csikón láthatókkal, úgy az eljárást felfüggesztik.

Abban az esetben, amennyiben idegen transzpondert találnak a csikóban, úgy az eljárást felfüggesztik.

Azon ügető mely 2013 előtt született vagy külföldről került behozatalra és nincs transzponderrel megjelölve a hatályos jogszabályok szerint pótlólag megjelölésre kerülhet.

A transzponderes jelölést kizárólag az ÜTOE tenyésztésvezetőjének jelenlétében az ügető helyszíni azonosításával az ÜTOE által megbízott állatorvos végzi az ÜTOE által biztosított transzponderrel. A szükséges technikai feltételekről a tulajdonos köteles gondoskodni (a dokumentumok bemutatása, az ügető szakszerű megfogása, stb.).

Az ilyen módon transzponderrel megjelölt ügető adatait és a felhasznált transzponder számát az ÜTOE rögzíti és a Lóútlevelet kiadó szervezet (NÉBIH) részére továbbítja.

Lóútlevél

A csikó azonosításával egyidőben a tulajdonos a Lóútlevélhez szükéges okmányokat (igénylólap, tenyésztői/tulajdonosi nyilatkozat) kitölti és átadja az ÜTOE-nak. Az ÜTOE a Lóútlevél kiadását azután indítja el, miután a származásellenőrzés vizsgálat megtörtént és a tulajdonos a vizsgálat költségeit megtérítette. Azon ügető esetében mely nem rendelkezik lóútlevéllel a tulajdonosnak kérnie kell az ÜTOE-tól, hogy azonosítsa. Ennek során a tulajdonos az ÜTOE által biztosított szükséges okmányokat kitölti (igénylólap, tulajdonosi nyilatkozat) és átadja az ÜTOE-nak.

Átnevezés

Az ügető élete során az átnevezés - a tulajdonos kérelmezése és javaslata alapján - egyszer lehetséges mielőtt versenyben futott vagy tenyésztésbe állt. Az átnevezésre az ügető évjáratára vonatkozó névadási szabályok az érvényesek. Az ügető eredeti nevét a név után zárójelben fel kell tüntetni.

Változások jelentése

Az ÜTOE a MÜM-ben az alábbi adatokat a „Jelentés ügető állapotában beállt változásról” nyomtatványon történt bejelentés alapján módosítja:

Elhullás                                                                         

Herélés                                                                         

Névváltoztatás                                                               

Törlés a Méneskönyvből                                                   

Kijelentés a Méneskönyvből                                              

Elhullás esetén a tulajdonos köteles a Lóútlevelet az azt kiadó szervezet részére megküldeni.

Az ÜTOE a tudomásra jutás után – haladéktalanul - a MÜM nyilvántartásaiból az alábbi esetekben törli az ügetőt:

Kivitel kiviteli jegy nélkül                                                   

Átmeneti kivitel esetén határidő túllépés

Behozatal külföldről

A Behozatali Regiszterbe az ügető bejegyzését formanyomtatványon kell kérni, amennyiben a tulajdonos nem regisztrált, akkor egyúttal a tulajdonosi regisztrációt is kérnie kell.

Külföldről behozott ügetőnek rendelkezni kell a Kiviteli Jeggyel (Export Certificate), melyet az adott ország Ügető Méneskönyve állít ki. A Kiviteli Jegy csak abban az esetben érvényes, ha azon szerepel, hogy az ügetőt Magyarországra küldik, a cél megjelölésével (tenyésztés, versenyzés). A Kiviteli Jegy lehet ideiglenes, illetve végleges. Az ideiglenes Kiviteli Jegy a határidő lejárta után érvényét veszti. A Kiviteli Jegyen tulajdonosként szereplő név a behozó tulajdonos. A Kiviteli Jegy alapján az ÜTOE az ügetőt a Behozatali Regiszterbe jegyzi be. a Tenyésztési Szabályzat előírásai alapján. A bejelentéssel egyidőben a tulajdonos köteles a Lóútlevelet bemutatni.


A tenyésztésben és versenyzésben csak a MÜM-be bejegyzett ügető vehet részt.

A Behozatali Regiszterbe történő bejegyzésért az ÜTOE díjat szed az érvényes díjazási rend szerint.

Kivitel (külföldre) - Export Certificate kiállításra kerül

A Kiviteli Jegy (Export Certificate) kiállítását (a bejelentést) formanyomtatványon kell igényelni.

Magyarországról kiszállításra kerülő ügetőt az ÜTOE a Kiviteli Regiszterbe jegyez be és Kiviteli Jegyet (Export Certificate) állít ki. A Kiviteli Jegy lehet végleges és ideiglenes.

Azon ügető, melyet Kiviteli Jegy (Export Certificate) nélkül szállítanak ki - a tudomásra jutás után - a MÜM-ből törlésre kerül.

A Kiviteli Regiszterbe történő bejegyzésért az ÜTOE díjat szed az érvényes díjazási rend szerint.

Kijelentés – a tulajdonos kijelentheti a lovát a nyilvántartásból.

Azon ügetők (elsősorban kancák), melyekről 3 tenyésztési éven keresztül nem érkezik jelentés, automatikusan kivezetésre kerülnek.

Abban az esetben, ha az ügető újból bekerül a rendszerbe, akkor a kijelentőnek (az utolsó ismert tulajdonosnak) hozzá kell járulnia a bekerüléshez.

Az ügető MÜM-be történő újbóli bejegyzését formanyomtatványon kell kérelmezni, amennyiben a tulajdonos nem regisztrált, akkor egyúttal a tulajdonosi regisztrációt is kérnie kell.

Az alábbi adatokat kell megadni az újbóli bejegyzéshez:

Az ügető neve, a Lóútlevél száma

A tulajdonos neve

Az utolsó tulajdonos neve

Az utolsó tulajdonos hozzájárulása

Azonosítás

Minden lovat, amely először fut versenyben az első futása előtt azonosítani kell annak Lóútlevele alapján, illetve a verseny előtt, amennyiben külföldről érkezik. Ez az ÜTOE és a versenyszervező hivatalos állatorvosa által történik.

A következő jelentési kötelezettségeknek kell eleget tenni: 

 

-      Tulajdonváltozás (Lótulajdonos nyilvántartó betétlapon). 

-      Fedeztetési engedély kérelem, illetve meghosszabbítás (méntulajdonos). 

-      Fedeztetési Jegy kitöltése, beküldése (méntulajdonos). 

-      A születés jelentése (kancatulajdonos Ellésbejelentőn a születést követő 8 napon belül, illetve emailben). 

-      Vetélés, életképtelen csikó, herélés jelentése (formanyomtatványon). 

-      Az ügető kijelentése a MÜM nyilvántartásából: elhullás, stb. (formanyomtatványon).

 

Ezen tájékoztató az ÜTOE Tenyésztési Szabályzata és Törzskönyvezési Szabályzata alapján készült, annak mellékletét képezi. Minden itt nem részletezett kérdésben a szabályzatokban foglaltak az irányadók.

Minden a MÜM nyilvántartásában szereplő természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság köteles az adataiban beállt változásról az ÜTOE-t haladéktalanul (legkésőbb 8 napon belül) értesíteni.

Az ÜTOE a Tenyésztési Szabályzat előírásai alapján az ügetők tulajdonosaitól a változások bejegyzéséért és a szükséges eljárásokért díjat szed, melynek nagyságát évente határozza meg. A késedelmes bejelentésekért és az abból eredő külön eljárásokért pótdíjat számol fel.


A szabályok és jelentési kötelezettségek megszegéséből eredő károkért a felelősség kizárólag az ügető tulajdonosát/tartóját terheli.


A tenyésztés, futtatás során a hatályos törvényeket, rendeleteket, szabályokat be kell tartani, ez kizárólag a tulajdonos, illetve a tartó (használó) felelőssége.

Az állategészségügyi és az állatvédelmi rendszabályok betartására külön kiemelt figyelmet kell fordítani!

Az ÜTOE minden a tenyésztést és futtatást érintő kérdésben az érdeklődők rendelkezésére áll. A szükséges formanyomtatványok az ÜTOE irodájában rendelkezésre állnak, azokat a tenyésztők és tulajdonosok ingyenesen igényelhetik.


Ügető Tenyésztők Országos Egyesülete (ÜTOE)

Magyar Ügető Méneskönyv

 

Budapest, 1101 Albertírsai út 2-4.

Budapest, Pf 296/1  1437   

Tel/fax: 1-264-2202

www.ugeto.com

email: ugeto@ugeto.com

 

Azon nevek listája, melyek nem választhatók (1995-ös évjárat)

 

B. B. Action 

Bábel 

Babette 

Babó 

Babus 

Baby Yankee 

Baccara 

Baccs 

Bagatell 

Bájital 

Bajnoknő 

Bájoló 

Bajonett

Bájos 

Bakfis 

Baksis 

Bálanya 

Balaton

Baletthölgy 

Ballagj!

Baltacim

Baltazár 

Balte Sörn 

Bálvány 

Banán 

Bandy 

Bánk Bán 

Bankár 

Bankett 

Bánság

Banya 

Barangolj! 

Barázda

Barbie 

Bardot 

Bárhogy 

Barnabás

Báró úr

Baroness 

Baronin 

Bártündér 

Basakert

Bátor 

Bátyám 

Bauer Yankee 

Bavaria 

Beau Réve Scot

Beauty P. Scot

Beauty Star 

Becky Sharpe  

Begum 

Beige

Bejgli 

Békés 

Béla

Belami 

Belcanto 

Bella Rosa 

Belladonna 

Bélyeg 

Bemondónő 

Benazir

Bence 

Bendegúz

Bennfentes

Béranger 

Bérc 

Berenike 

Bergamo 

Bermuda 

Bernát

Bertike 

Best Love 

Beszép 

Betolakodó 

Bettina 

Betty Prides 

Bevált

Bezeréd 

Bianka 

Biba 

Bíborka

Bicskás 

Big Bear Scot 

Big Boy Star

Big River

Big Yankee

Bigben 

Bijou 

Bíró 

Birs

Birthday

Bitang 

Black Bird 

Black Cat 

Black-Jack 

Black-shadow 

Bladymary 

Blanche

Blandine 

Blonde

Blue Blood

Blues 

Bo Yankee 

Bob Do It

Bobby stph

Bobherceg

Bóbita 

Bogáncs 

Bohóc 

Bokros 

Bolero 

Bolhó

Bolygó 

Bon fire 

Bon-bon Baby

Bona Causa 

Bonifác 

Bonne Amie 

Bonne Scot 

Bonviván 

Bor 

Bora Sörn 

Bordür 

Bordy Bella 

Bori 

Borravaló 

Bosch 

Boss

Boszorkány 

Bözske 

Brandy

Brenco Yankee 

Brenda Lee

Brenda Scot 

Brescia 

Brian Yankee 

Bright Girl 

Briliáns 

Brill 

Brokát 

Bróker

Brown Lady 

Brunella 

Bruno Yankee

Brutus

Bud 

Budavár

Buján

Bujkáló 

Bukta 

Buli

Bullville Star

Bunda 

Bunny Star 

Butterfly 

Buxus 

Búzavirág 

Buzgó 

Bűbáj 

Büszke

Bűvész

Bűvös 

 

 

 

 

 

 

Azon nevek listája, melyek választása nem javallt (1973-as évjárat).

 

Babér   

Babilon   

Babócsa   

Babonás   

Bábuska   

Bahama   

Bahánsnő   

Bajadér   

Bajvívó   

Bakator   

Bakelit   

Bál   

Balbina   

Balcsi   

Balfogás   

Baljós   

Bálkirály   

Ballada   

Ballerina   

Balzsam   

Bambina   

Bankó   

Barackvirág

Barátnő   

Barátom   

Barbara   

Barcelona   

Bárcsak   

Bari   

Barisnya   

Bárnő   

Bársony   

Basa   

Basilio   

Bátka   

Bazsalikom   

Bazsarózsa   

Bea   

Beatles 

Beatrix   

Becsüs   

Becsvágy   

Beduin   

Begónia   

Beléndek  

Belépőjegy   

Belfegor   

Beljebb   

Bella   

Belleville   

Béluska   

Belzebub   

Benedek   

Béni    

Benjamin   

Berci   

Bergmann   

Berta   

Bertrand   

Bessy   

Beszédes   

Béta   

Betulária   

Betűvető   

Betyárgyerek   

Bibor   

Bíborfény   

Bigott   

Bilke   

Bíráló   

Biri   

Bizarr   

Bizony   

Blanka   

Bóbitás   

Bocs    

Bodros   

Boglár   

Bogyó   

Bohém   

Bohókás   

Bojtár   

Bojtorján   

Boldogóra   

Boldva   

Bologna   

Bolondos   

Bóra   

Borbála   

Bordal   

Boriska   

Boróka   

Borostyán   

Borvirág   

Borvitéz   

Borz   

Botond   

Bóvli   

Bözse   

Briganti   

Brigitta   

Brindisi   

Briós   

Bruno   

Bubánat   

Buda   

Budafa   

Buffalo Bill   

Bugatti   

Bujdosó   

Busuló   

Bülbül